File PDF .it

Condividi facilmente i tuoi documenti PDF con i tuoi contatti, il Web e i Social network.

Inviare un file File manager Cassetta degli attrezzi Ricerca PDF Assistenza ContattaciCatalogo Eugea 2016 bassa .pdfNome del file originale: Catalogo Eugea 2016 bassa.pdf
Autore: ILOVEPDF.COM

Questo documento in formato PDF 1.5 è stato generato da ILOVEPDF.COM / ilovepdf.com, ed è stato inviato su file-pdf.it il 26/01/2016 alle 16:32, dall'indirizzo IP 5.87.x.x. La pagina di download del file è stata vista 1142 volte.
Dimensione del file: 7.6 MB (16 pagine).
Privacy: file pubblico
Scarica il file PDF

Anteprima del documento


20
1
6

Eugeanascecomespi
nof
fdel
l

Uni
ver
si
t
àdi
Bol
ognaedèf
or
mat
adar
i
cer
cat
or
idelgr
uppodi
Ecol
ogi
aappl
i
cat
a.
Eugeacr
edecheanchei
nci
t
t
àcisi
aspazi
operl
a
nat
ur
a,
per
chél
anat
ur
a,
cheèunacosagr
ande
gr
ande,
èf
at
t
adiami
cipi
ccol
ipi
ccol
i
.
Edipi
ccol
igest
ichedi
vent
anogr
andi
.
Igi
ar
di
nidiEugeasonodeiver
iepr
opr
ihabi
t
at
ecol
ogi
cii
nmi
ni
at
ur
a,
capacidipopol
ar
sidipi
ant
e
gent
i
l
iedii
nset
t
iut
i
l
i
,
cont
r
i
buendocosìal
l
a
sal
vaguar
di
adel
l
abi
odi
ver
si
t
àdel
l

ecosi
st
ema.
Inost
r
iGr
eenKi
tsonounmodoperi
mpar
ar
e,
di
ver
t
endosi
,
l
edi
nami
cheal
l
abasedeici
cl
i
bi
ol
ogi
cichel
eganot
r
al
or
ol
epi
ant
eegl
ii
nset
t
i
.
ConEugeapr
omuovi
amounosvi
l
upposost
eni
bi
l
ee
r
esponsabi
l
e,
pert
ut
t
i
.
Lal
ogi
st
i
ca,
l

assembl
aggi
oe
l
espedi
zi
onisonoaf
fidat
eacooper
at
i
vesoci
al
i
ONLUSedimat
er
i
al
iut
i
l
i
zzat
isonor
i
ci
cl
at
ie
r
i
ci
cl
abi
i
.

Col
l
abor
i
amodasempr
ead
i
ni
zi
at
i
vedi
dat
t
i
chesul
t
er
r
i
t
or
i
onazi
onal
ee
par
t
eci
pi
amoapr
oget
t
idi
r
i
cer
cai
nt
ut
t
oi
lmondo.
Fondat
anel2005da
Gi
anumber
t
oAcci
nel
l
icon
l

appoggi
odelpr
of
.
Gi
or
gi
o
Cel
l
iedar
i
cer
cat
or
ie
pr
of
essor
ient
omol
ogi
del
l

Uni
ver
si
t
àdiBol
ogna,
Eugeaoggicont
i
nuaa
di
f
f
onder
el
aconsapevol
ezza
edi
lr
i
spet
t
odel
l
anat
ur
a,
con
l

ai
ut
odit
ut
t
i
.

Cont
i
ene:
-4bust
i
nedisemi(
f
acel
i
a,
cor
eopsi
s,
pi
sel
l
oodor
osoecal
endul
a)
;
-4bacchet
t
esegnapi
ant
eda
per
sonal
i
zzar
e;
-Unat
avol
a“
Cocci
ngi
oco”(
gi
oco
di
dat
t
i
cot
i
pogi
ocodel
l

oca,
per
i
mpar
ar
et
ant
ecur
i
osi
t
àsci
ent
i
fichee
di
ver
t
ent
isugl
ii
nset
t
iut
i
l
i
)
;
-Undadodagi
ocodar
i
t
agl
i
ar
e.

Cont
i
ene:
-4bust
i
nedisemi(
cosmos,
zi
nni
a,
f
acel
i
a,
finocchi
osel
vat
i
co)i
ngr
adodi
f
or
ni
r
eunpast
oequi
l
i
br
at
oal
l
ef
ar
f
al
l
e
si
abr
uchicheadul
t
e;
-4bacchet
t
esegnapi
ant
eda
per
sonal
i
zzar
e;
-Unat
avol
a“
i
lGi
ocodel
l
eFar
f
al
l
e”
(
gi
ocodi
dat
t
i
cot
i
pogi
ocodel
l

oca,
per
i
mpar
ar
ei
lci
cl
odel
l
avi
t
adel
l
ef
ar
f
al
l
ee
t
ant
ecur
i
osi
t
àsci
ent
i
ficheedi
ver
t
ent
i
)
;
-Undadodagi
ocodar
i
t
agl
i
ar
e.

I
lki
tcont
i
ene:
-Unascat
ol
aconl
ei
st
r
uzi
oni
;
-Unapi
ant
i
nanut
r
i
ce(
sol
i
t
ament
e
r
ut
aofinocchi
osel
vat
i
co)i
nun
vaset
t
odimat
er
i
al
eecosost
eni
bi
l
e;
-Unvel
odit
ul
l
e;
-Unbr
uchet
t
odiMacaone.

r
ossaconZi
nni
a,
ar
anci
oneconCosmos,
r
osaconGypsofil
aeazzur
r
aconNi
gel
l
a.
Di
sponi
bi
l
eunanuovaver
si
one
del
l
aGr
eenWor
ds:
MUL
TI
LI
NGUA.
I
nunasol
af
ar
f
al
l
a,
t
r
over
ail
ei
st
r
uzi
oni
i
ni
t
al
i
ano,
i
ngl
ese,
f
r
anceseespagnol
o!

L

ar
caècost
i
t
ui
t
ada
-Unacasset
t
ai
nl
egnor
eal
i
zzat
adal
l
a
Cooper
at
i
vaSoci
al
eOpengr
oup
-Tr
evasiesot
t
ovasii
nmat
er
i
al
ebi
odegr
adabi
l
e
-Tr
esacchet
t
idit
er
r
i
cci
obi
ol
ogi
co
-Tr
ebust
i
nedisemibi
ol
ogi
cidiNi
gel
l
a,
Cor
eopsi
seFi
nocchi
ot
ubol
ar
e
-Unl
i
br
et
t
oconl
eschededi
dat
t
i
cheper
r
i
conoscer
el
epr
i
nci
pal
if
ar
f
al
l
eche
possonoveni
r
enelnost
r
oangol
over
de

BOMBONI
ERE

Regal
aperl
at
uaf
es
t
aunaf
ar
f
al
l
a!
Tut
t
iipr
odot
t
idiEugeas
onol

i
deal
e
perr
egal
ar
eun’
or
i
gi
nal
ebomboni
er
a.

IGI
ARDI
NIDIEUGEA

Con4s
e
midipi
ant
eefior
is
e
l
e
z
i
onat
it
r
a
que
l
l
ipi
ùamat
idal
l
ef
ar
f
al
l
eedal
l
el
or
o
l
ar
ve
.

COCOSPRI
NG

Con4s
e
midipi
ant
eefior
is
c
e
l
t
it
r
aque
l
l
i
pi
ùamat
idal
l
ec
oc
c
i
ne
l
l
e
,
apoi
diet
ant
ial
t
r
i
i
ns
e
t
t
iut
i
l
ine
l
l
al
ot
t
abi
ol
ogi
c
a.

Unavol
t
aus
at
ecomedecor
az
i
onil
eCoco
Spr
i
ngvannopos
i
z
i
onat
ei
nunvas
oconun
po'
dit
er
r
a,
i
nnaf
fiat
equant
obas
t
aapar
t
i
r
eda
f
ebbr
ai
o/
mar
z
oedes
pos
t
eals
ol
eda
mar
z
o/
apr
i
l
eas
econdadelcl
i
ma.
I
nques
t
omodopot
r
aiveder
l
er
i
fior
i
r
ee
accr
es
cer
el
abi
odi
ver
s
i
t
ànel
l
at
uaci
t
t
àconi
fior
ichegl
ient
omol
ogidiEugeahanno
s
el
ez
i
onat
operat
t
i
r
ar
ef
ar
f
al
l
eei
ns
et
t
i
i
mpol
l
i
nat
or
i
.
gi
al
l
acons
emidiCal
endul
a,
az
z
ur
r
acon
s
emidiFacel
i
aer
os
acons
emidiZi
nni
a.

MI
SSI
ONESOSTENI
BI
LI
TA’
GI
ARDI
NITASCABI
LI

Eugeahaaf
fidat
ol
ogi
s
t
i
ca,
as
s
embl
aggi
oe
s
pedi
z
i
oneacooper
at
i
ves
oci
al
iONLUSche
f
avor
i
s
conol

i
ns
er
i
ment
ol
avor
at
i
vodiper
s
one
al
t
r
i
ment
iemar
gi
nat
edal
l
as
oci
et
à.
Lecooper
at
i
ves
oci
al
iconcuiEugeacol
l
abor
a
s
ono:
Con4s
e
midipi
ant
es
e
l
e
z
i
onat
epe
rdar
e
nut
r
i
me
nt
oal
c
or
poeanc
heal
l
'
ani
ma.

I
USTARES
www.
caf
edel
apai
xbol
ogna.
i
t
OPENGROUP www.
opengr
oup.
eu
ASSCOOP
www.
as
s
coop.
i
t

GREENWORDSROSAEAZZURRA
LaGr
eenWor
dèunaf
ar
f
al
l
i
nai
n
car
t
onci
nochepuòdi
vent
ar
et
ant
ecose:
puòesser
eunbi
gl
i
et
t
odovescr
i
ver
ee
condi
vi
der
eit
uoipensi
er
i
,
puòesser
e
por
t
at
r
i
cedisemidipi
ant
echeat
t
i
r
ano
f
ar
f
al
l
eepuòesser
eunost
r
ument
o
i
nt
el
l
i
gent
eesi
mpat
i
copercel
ebr
ar
euna
nuovanasci
t
a.
Gr
eenWor
dsr
osaconsemidiGypsofil
a
perl
ebambi
neeGr
eenWor
dsazzur
r
acon
semidiNi
gel
l
aperunbi
mbo.

EUGEACARDS-bi
gl
i
et
t
ii
n or
e
Nat
al
e,
Pasqua,
mat
r
i
moni
,
compl
eanni
,
nasci
t
e.
.
quant
esonol
er
i
cor
r
enzei
ncui
siscambi
anodeibi
gl
i
et
t
idiaugur
i
?
Tant
i
ssi
me.
Tal
ment
et
ant
echeEugeaha
pensat
odi“
conver
t
i
r
e”quest
osempl
i
cee
gr
adi
t
oscambi
oi
nungest
oecol
ogi
coe
soci
al
econinuovibi
gl
i
et
t
idiaugur
i
Eugea!
gi
al
l
aconsemidiCumi
no,
ver
deacqua
consemidiCor
eopsi
ser
osaconsemidi
Cosmos.

Suunpal
cosceni
conat
ur
al
e,
gr
azi
eadal
cune
figur
epopup,
vi
ener
appr
esent
at
al
af
avol
adi
Cappuccet
t
oRossoi
n3Dconungr
adevol
e
pr
at
i
cel
l
oi
ner
bachepot
et
ecol
t
i
var
ee
ammi
r
ar
e.
Unl
i
br
et
t
oal
l
egat
ovii
nt
r
oduce
al
l
aconoscenzadelboscodel
l
ef
avol
e,
si
adalpunt
odivi
st
adel
l

ambi
ent
enat
ur
al
e
si
asot
t
ol

aspet
t
ol
et
t
er
ar
i
o.

Unpi
ccol
opal
cosceni
cocher
i
cr
eaun
panor
amai
nt
r
edi
mensi
onigr
azi
eadal
cune
figur
epopup.
I
lpal
cosceni
coi
l
l
ust
r
at
o,
r
eal
i
zzat
oi
ncar
t
onci
noFSCeassembl
at
oa
manodal
l
acooper
at
i
vasoci
al
eAsscoop,
pr
oseguesenzasol
uzi
onidicont
i
nui
t
àsuun
gr
adevol
epr
at
i
cel
l
oi
ner
badacol
t
i
var
ee
ammi
r
ar
e.

Laconf
ezi
onecont
i
ene:
-Unavaschet
t
ai
nbi
opl
ast
i
ca
-Undi
schet
t
oi
nfibr
adicocco
-Unabust
i
nadisemidier
ba
-Unl
i
br
et
t
oconl
aver
ast
or
i
adelboscoedi
Cappuccet
t
o

Laconf
ezi
onecont
i
ene:
-Unavaschet
t
ai
nbi
opl
ast
i
ca
-Undi
schet
t
oi
nfibr
adicocco
-Unabust
i
nadisemidier
ba

Not
abene
Lasemi
nai
nambi
ent
ii
nt
er
nipuòavveni
r
e
t
ut
t
ol

anno.

I
st
r
uzi
oni
:
Met
t
er
ealcent
r
odel
l
avaschet
t
ai
ldi
schet
t
o
difibr
adicocco;
aggi
unger
eacqua;
st
ender
el
a
fibr
adicocconel
l
avaschet
t
a;
spar
ger
eisemi
uni
f
or
mement
eemant
ener
eumi
doi
lt
er
r
eno.
Not
abene
Lasemi
nai
nambi
ent
ii
nt
er
ni
puòavveni
r
et
ut
t
ol

anno.

LOTTABI
OLOGI
CA

Zanzi
barr
appr
esent
aunapi
ccol
a
r
i
vol
uzi
onenelcampodel
l
al
ot
t
aal
l
a
zanzar
aedèunpr
odot
t
ouni
conelsuo
gener
e:
nonèuni
nset
t
i
ci
damaun
enzi
mache,
gr
azi
eal
l
asuar
eazi
onecon
i
lcal
car
enor
mal
ment
epr
esent
enel
l
e
acque,
pr
oduceunabar
r
i
er
adi
mi
cr
obol
l
esulpel
odel
l

acquanon
per
met
t
endoal
l
el
ar
vedir
espi
r
ar
eeagl
i
adul
t
ididepor
r
el
euova.

Zanzi
barEugeanoncont
i
enesost
anze
per
i
col
oseei
lsuout
i
l
i
zzononnecessi
t
adi
par
t
i
col
ar
icaut
el
e.
I
ncasodif
uor
i
usci
t
aquest
opr
odot
t
opuò
esser
er
i
mossoconunsempl
i
cepannoocon
unaspugna.

Comesiusa

Dur
at
a

Zanzi
barèunpr
odot
t
osi
cur
oedif
aci
l
e
i
mpi
ego.
Pr
i
madit
ut
t
oagi
t
at
el
afial
et
t
a.
Poiapr
i
t
el
aseguendoi
lt
r
at
t
eggi
o.
Ver
sat
el
anel
l

acquadelsot
t
ovaso enelgi
r
o
di1
0mi
nut
icompi
r
àl
asuaazi
one.

Dosaggi
o

Fi
al
et
t
emonodosepr
at
i
checont
r
ogl
ispr
echi
.
Unafial
et
t
aèut
i
l
eper2o3sot
t
ovasi
.
Quest
idosaggisonopi
ùchesuf
fici
ent
iper
ot
t
ener
eot
t
i
mir
i
sul
t
at
i
.

Conser
var
eat
emper
at
ur
aambi
ent
e.
Lascat
ol
aèi
ncar
t
onci
nor
i
ci
cl
at
oedèun
pr
odot
t
ocer
t
i
ficat
o“
spr
ecozer
o”da
LastMi
nut
eMar
ket
.

I
lcont
enut
odiunafial
et
t
af
unzi
onada
bar
r
i
er
aepr
evi
enel
ezanzar
eper3/
4
set
t
i
mane.
L’
ut
i
l
i
zzodelpr
odot
t
odeveavveni
r
edaapr
i
l
e
aot
t
obr
e.

DECORAZI
ONI

I
NSETTIDINATALE

COCOSTAR

Si
mpat
i
cii
nset
t
idaappender
ecome
decor
azi
oninat
al
i
zi
e,
i
l
l
ust
r
at
ie
assembl
at
iamano,
cher
ecanoi
ndono
unabust
i
nadeisemi
.
Ledecor
azi
oninonfini
sconoaNat
al
e
macont
i
nuanoapr
i
maver
aquandoi
semi
,
i
nt
er
r
at
i
,
fior
i
r
anno,
at
t
i
r
ando
f
ar
f
al
l
eei
nset
t
iut
i
l
icapacidi
i
nst
aur
ar
ei
lci
cl
ovi
r
t
uosodel
l
anat
ur
a.

LaCocoSt
arChr
i
st
masèunast
el
l
adi1
2cm chepuoiappender
e
al
l

al
ber
oonelt
uoangol
onat
al
i
zi
operr
al
l
egr
ar
el
acasacomeuna
nor
mal
edecor
azi
one.
Adi
f
f
er
enzadel
l
enor
mal
idecor
azi
oniper
ò
nonèdar
i
por
r
ei
nsof
fit
t
aodabut
t
ar
edopol
ef
est
e,
per
chél
a
st
el
l
acont
i
enesemiedèqui
ndipossi
bi
l
epi
ant
ar
l
ai
nunvasocon
unpo’
dit
er
r
a,
i
nnaf
fiar
l
aedespost
ealsol
e.
I
nquest
omodosar
à
possi
bi
l
eveder
l
er
i
fior
i
r
eeaccr
escer
el
abi
odi
ver
si
t
ànel
l
at
ua
ci
t
t
àconifior
ichegl
ient
omol
ogidiEugeahannosel
ezi
onat
oper
at
t
i
r
ar
ef
ar
f
al
l
eei
nset
t
ii
mpol
l
i
nat
or
i
.

ALBERODELLABUONATERRA
Unpi
ccol
osegnopermost
r
ar
el

i
mpor
t
anzadiungest
ocheognunodinoipuò
f
ar
e:
conoscer
e,
semi
nar
e,
cur
ar
eunal
ber
el
l
ochegar
ant
i
scai
lver
de,
equi
ndi
ossi
geno,
ebi
odi
ver
si
t
à.Uncar
t
onci
nodi1
6x1
3cm,
l
avor
at
osecondo
i
lpr
ot
ocol
l
oFSC,
af
or
madial
ber
o.
Cont
i
eneunabust
i
naconuna
dozzi
nadisemidiMel
osel
vat
i
co,
al
ber
ot
i
pi
codel
l
enost
r
er
egi
oni
chepuòsuper
ar
ei70annidivi
t
a.
ORESTE,L

ALBERODICHIAMALEFORESTE
Megl
i
ounal
ber
odiNat
al
enat
ur
al
emar
eci
soedest
i
nat
oamor
t
e
pr
ecoceounal
ber
el
l
odipl
ast
i
cachevaasommar
sial
l
a
mont
agnadir
i
fiut
isol
i
di
?Eugeahat
r
ovat
ol
asol
uzi
one:
Or
est
esi
st
accadalbi
gl
i
et
t
odiaugur
ichel
oaccompagna,
st
asulvost
r
o
t
avol
oar
i
cor
dar
vil
al
ucedel
l
eFest
eevil
asci
auncompagnoda
semi
nar
e.
Perchiamai
lNat
al
e,
maanchel
anat
ur
a!

Per
chèEugeausamat
er
i
al
edicar
t
a
ecar
t
onecer
t
i
ficat
oFSC
Per
chèEugeausapr
i
nci
pal
ment
e
semidaagr
i
col
t
ur
abi
ol
ogi
ca
Per
chèipr
odot
t
idiEugeasonoal
1
00%r
i
ci
cl
abi
l
iebi
odegr
adabi
l
i
Per
chèEugeaèsoci
al
e:
t
ut
t
iipr
odot
t
i
sonoassembl
at
iamanoda
cooper
at
i
vesoci
al
inopr
ofit
Per
chèipr
odot
t
idiEugeasono
anchei
ni
ngl
ese,
t
edesco,
f
r
ancesee
spagnol
o

Eugeal
et

sflowerupourci
t
i
essr
l
Vi
aRuggi6,
401
37,
Bol
ogna

www.
eugea.
i
ti
nf
o@eugea.
i
t


Documenti correlati


Documento PDF catalogo stihl viking 2017 1
Documento PDF c v generico
Documento PDF pmm catalogo
Documento PDF r5photocontest
Documento PDF catalo gioielleria dadu
Documento PDF untitled pdf document


Parole chiave correlate