File PDF .it

Condividi facilmente i tuoi documenti PDF con i tuoi contatti, il Web e i Social network.

Inviare un file File manager Cassetta degli attrezzi Ricerca PDF Assistenza Contattaci8539868 .pdfNome del file originale: 8539868.pdf
Titolo: Acta Mlitaria5_str001-160_nasw.cdr
Autore: A.O.

Questo documento in formato PDF 1.3 è stato generato da CorelDRAW / Corel PDF Engine Version 3.0.0.739, ed è stato inviato su file-pdf.it il 28/07/2016 alle 10:34, dall'indirizzo IP 213.144.x.x. La pagina di download del file è stata vista 1626 volte.
Dimensione del file: 18.2 MB (32 pagine).
Privacy: file pubblico
Scarica il file PDF

Anteprima del documento


STUDIA I MATERIA£Y – STUDIES AND MATERIALS

Acta Militaria Mediaevalia V
Kraków – Sanok 2009, s. 79-110

Ñåðãåé Þ. Êàèíîâ

ÍÀÊÎÍÅ×ÍÈÊÈ ÍÎÆÅÍ ÌÅ×ÅÉ ÈÇ ÃͨÇÄÎÂÀ

Abstract:
S. Yu. Kainov 2009, Sword’s scabbard chapes from Gn¸zdovo, AMM 5: 79-110
The article is dedicated to the published announcement of the sword’s chapes found on the territory of Gn¸zdovo. It contains
information about 22 chapes found in different periods of time some while the archaeological excavations and other as the stray
finds. On the basis of revised Paulsen’s typology the sword’s chapes from Gn¸zdovo are subdivided into four groups of openwork
chapes: with a bird motif, with a motif of combined figures of a human and a bird, with a quadruped motif, with a human figure
motif dated back to the 2nd half of the 10th cent. and into one group of solid sword’s chapes dated back to the end of the 10th – the
beginning of the 11th cent. The majority of Gn¸zdovo openwork sword’s chapes have analogy among Scandinavian finds and,
most likely, they were imported. At the same time, a number of sword’s chapes, which do not have Northern parallels, must have
been produced both in Gn¸zdovo itself and in other Old Russian settlements. What is more, the technological methods and the
nature of the metals were taken over from the Scandinavian jewellers’ art.
Key words: Old Russia, Gn¸zdovo, scabbard chape, sword.

ßâëÿÿñü ÿðêèìè è âûðàçèòåëüíûìè ïðåäìåòàìè ìàòåðèàëüíîé êóëüòóðû, íàêîíå÷íèêè
íîæåí ìå÷åé äàâíî ïðèâëåêàëè âíèìàíèå èññëåäîâàòåëåé. Îòäåëüíûì âîïðîñàì ðàñïðîñòðàíåíèÿ è õðîíîëîãèè íàêîíå÷íèêîâ íîæåí
ïîñâÿùåíû ìíîãî÷èñëåííûå ðàáîòû êàê ðîññèéñêèõ, òàê è çàðóáåæíûõ èññëåäîâàòåëåé
(Arne 1913; Êîðçóõèíà 1950; Paulsen 1953; Kazakevièius 1992, 1998; Åíèîñîâà 1994; Ambrosiani 2001; Êóëàêîâ, Èîâ 2001; Ïëàâ³íñêè 2001;
Ìèõàéëîâ, Íîñîâ 2002; Janowski 2006; Liwoch
2008). Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü, ñ íàøåé òî÷êè
çðåíèÿ, àêòóàëüíîé îñòà¸òñÿ ïðîáëåìà àäåêâàòíîé êëàññèôèêàöèè íàêîïëåííîãî ìàòåðèàëà.
Íàèáîëåå îáú¸ìíîé íà ñåãîäíÿøíèé äåíü
îñòà¸òñÿ ìîíîãðàôèÿ íåìåöêîãî èññëåäîâàòåëÿ
Ï. Ïàóëüñåíà, â êîòîðîé ðàññìîòðåíî áîëåå 260,
èçâåñòíûõ ê ñåðåäèíå ïðîøëîãî âåêà, íàêîíå÷íèêîâ íîæåí ìå÷åé X-XIII ââ., íàéäåííûõ íà
òåððèòîðèè Åâðîïû (Paulsen 1953). Èññëåäîâàòåëü âûäåëèë ñåìü îðíàìåíòàëüíûõ ìîòèâîâ,
âíóòðè êîòîðûõ â çàâèñèìîñòè îò îñîáåííîñòåé îðíàìåíòàöèè ðàçäåëèë íàêîíå÷íèêè íà
ãðóïïû. Â ðÿäå ãðóïï äàëüíåéøåå äåëåíèå
ïðîèñõîäèò, â òîì ÷èñëå, è èñõîäÿ èç îñîáåííîñòåé ìîðôîëîãèè íàêîíå÷íèêîâ (ðèñ. 1).
1

Ïðåäëîæåííàÿ Ï. Ïàóëüñåíîì òèïîëîãèÿ
äî ñèõ ïîð èñïîëüçóåòñÿ ïðè àíàëèçå êàê îòäåëüíûõ íàêîíå÷íèêîâ, òàê è èõ ðåãèîíàëüíûõ
ñåðèé. Òàê, íàïðèìåð, òèïîëîãèÿ Ï. Ïàóëüñåíà ëåãëà â îñíîâó òèïîëîãèè, ïðåäëîæåííîé
Â. Êàçàêÿâè÷óñîì äëÿ íàêîíå÷íèêîâ, ïðîèñõîäÿùèõ ñ òåððèòîðèè ðàññåëåíèÿ áàëòñêèõ ïëåì¸í (Kazakevièius 1998).  ïðèíöèïå, ðàçëè÷èÿ
â òèïîëîãèÿõ ñîñòîÿò â íåñêîëüêî èíîé ãðóïïèðîâêå òèïîâ íàêîíå÷íèêîâ âíóòðè ãðóïï,
à òàêæå, â âèäó òîãî, ÷òî òèïîëîãèÿ Â. Êàçàêÿâè÷óñà ðàññìàòðèâàåò îãðàíè÷åííûå â òèïîâîì ìíîãîîáðàçèè íàêîíå÷íèêè òîëüêî ñ òåððèòîðèè áàëòîâ, èíîì öèôðîâîì îáîçíà÷åíèè
òèïîâ. Òàêæå â ðàáîòå ââîäèòñÿ íåñêîëüêî íîâûõ òèïîâ íàêîíå÷íèêîâ íîæåí, íå ó÷ò¸ííûõ
òèïîëîãèåé Ï. Ïàóëüñåíà.
 ïîñëåäíåå äåñÿòèëåòèå èçäàíî áîëüøîå
êîëè÷åñòâî ðàáîò ïîëüñêèõ èññëåäîâàòåëåé, ïîñâÿùåííûõ íàêîíå÷íèêàì íîæåí ìå÷åé. Ï. Ñèêîðà íà îñíîâå àíàëèçà 75 ïðåäìåòîâ ïðåäëîæèë ñâîþ òèïîëîãèþ íàêîíå÷íèêîâ íîæåí,
ïðîèñõîäÿùèõ ñ òåððèòîðèè ðàññåëåíèÿ çàïàäíûõ è âîñòî÷íûõ ñëàâÿí1 (Sikora 2003). Îíà
òàêæå îñíîâàíà íà îñîáåííîñòÿõ îðíàìåíòàëüíîãî ìîòèâà è âî ìíîãîì ñõîæà ñ òèïîëîãèåé

 ñïèñîê âêëþ÷¸ííûõ â ðàáîòó íàêîíå÷íèêîâ ïîïàëè ýêçåìïëÿðû, ïðîèñõîäÿùèå èç Áèëÿðñêà è Áîëãàðà – ìåñò íå

80

Ñåðãåé Þ. Êàèíîâ

Íàêîíå÷èêè ñî
ñâåðíóâøèìñÿ
çâåðåì
è ïàëüìåòòîé

Ðèñ. 1. Òèïîëîãèÿ íàêîíå÷íèêîâ íîæåí ìå÷åé Õ âåêà Ï. Ïàóëüñåíà. Ðèñ. À. Ñ. Äåìåíòüåâîé.
Fig. 1. Typology of sword’s chapes from 10th cent. after P. Paulsen. Drawn by A. S. Dement?eva.

Íàêîíå÷íèêè íîæåí ìå÷åé èç Ãí¸çäîâà

81

Ðèñ. 2. Òèïîëîãèÿ íàêîíå÷íèêîâ íîæåí ìå÷åé Í. Â. Åíèîñîâîé. Ðèñ. À. Ñ. Äåìåíòüåâîé.
Fig. 2. Typology of sword’s chapes after N. V. Eniosova. Drawn by A. S. Dement?eva.

Ï. Ïàóëüñåíà. Â òî æå âðåìÿ èññëåäîâàòåëü
ïðåäëàãàåò îòëè÷íîå îò Ï. Ïàóëüñåíà äåëåíèå
íåêîòîðûõ ãðóïï íàêîíå÷íèêîâ. À. ßíîâñêèé
íà îñíîâå òèïîëîãèè Â. Êàçàêÿâè÷óñà ðàññìîòðåë 27 áðîíçîâûõ è ñåðåáðÿíûõ íàêîíå÷íèêîâ íîæåí, íàéäåííûõ íà òåððèòîðèè Ïîëüøè
(Janowski 2006). Ì. Ïàð÷åâñêèé â ñòàòüå, ïîñâÿùåííîé îòäåëüíîìó íàêîíå÷íèêó, òàêæå çàòðîíóë âîïðîñû òèïîëîãèè, ïðåäëîæèâ èíóþ
ãðóïïèðîâêó òèïîâ âíóòðè îäíîé èç ãðóïï íàêîíå÷íèêîâ (Parczewski 2003).

Òèïîëîãèþ àæóðíûõ íàêîíå÷íèêîâ íîæåí
«ýïîõè âèêèíãîâ», îñíîâàííóþ íà îòëè÷íîì
îò Ï. Ïàóëüñåíà ïîäõîäå, ïðåäëîæèëà Í. Â.
Åíèîñîâà (Åíèîñîâà 1994, 100-121). Â ñâîåé
òèïîëîãèè îíà çíà÷èòåëüíîå ìåñòî îòâåëà
ó÷¸òó ìîðôîëîãè÷åñêèõ ïðèçíàêîâ, òàêèõ êàê
ôîðìà íèæíåé è âåðõíåé ðàìîê, îòñóòñòâèå
èëè íàëè÷èå ïðèëèâà-íîæêè, ñîîòíîøåíèå âûñîòû è øèðèíû è ò.ä. Ìîðôîëîãèÿ íàêîíå÷íèêîâ ñûãðàëà âàæíóþ ðîëü óæå ïðè âûäåëåíèè ãðóïï è ïîäãðóïï. Íåïîñðåäñòâåííî òèïû

èìåþùèõ îòíîøåíèÿ ê ñëàâÿíàì (Sikora 2003, 34-35). Òàêæå äîñòàòî÷íî ãèïîòåòè÷íî íàëè÷èå ñëàâÿí â X âåêå íà ðÿäå
ïàìÿòíèêîâ, îòêóäà ïðîèñõîäÿò íàêîíå÷íèêè íîæåí, íàïðèìåð: ×ààäàåâî è Äàíèëîâêà (ibidem, 34).

82

Ñåðãåé Þ. Êàèíîâ

Ï. Ïàóëüñåí
(1953)

Í. Â. Åíèîñîâà
(1994)

Â. Êàçàêÿâè÷óñ
(1998)

Ï. Ñèêîðà
(2003)

Ñ. Þ. Êàèíîâ
(ïî ìàòåðèàëàì Ãí¸çäîâà)

I.1

A-1-2

Ib1

IIb1

Ãí-II.1

A-1-2a

Ib2

IIb2

A-1-2á

Ib3

I.1 (âàðèàíò)
I.2a
I.2b
I.2c

Â-1-1; Â-2-1;
Â-2-2

Ia

Ib

I.2d
II.1

À-2-1

II.1. (âàðèàíò)

A-2-1a

II.2

À-2-2

II.2 (âàðèàíò)

A-2-3a

II.3
II.4

Ia

À-1-1

IIa

IIIb1

Ãí-I.1.3
Ãí-I.1.1
Ãí-I.2
Ãí-III.1

IIIb2

IIb
IIIa

Ãí-III.2

IIa1

Ãí-IV.1

IIc

A-1-1a
À-2-3

II.4 (âàðèàíò)

IIa2

Òàáë. 1. Ñîîòíîøåíèå íåêîòîðûõ òèïîëîãèé íàêîíå÷íèêîâ íîæåí ìå÷åé Õ âåêà. Îáîçíà÷åíèå ãðóïï è ïîäãðóïï íàêîíå÷íèêîâ íîæåí
â òèïîëîãèè Ï. Ïàóëüñåíà: I-1 – «ñêàíäèíàâñêàÿ ãðóïïà íàêîíå÷íèêîâ ñ ìîòèâîì ïòèöû»; I-2 (a, b, c, d) – «øâåäñêî-âàðÿæñêàÿ ãðóïïà íàêîíå÷íèêîâ ñ ìîòèâîì ïòèöû»; II-1 – «ñêàíäèíàâñêàÿ ãðóïïà íàêîíå÷íèêîâ ñ ìîòèâîì ÷åòâåðîíîãîãî æèâîòíîãî»; II-2 – «øâåäñêàÿ ãðóïïà íàêîíå÷íèêîâ ñ ìîòèâîì ÷åòâåðîíîãîãî æèâîòíîãî»; II-3 – «íàêîíå÷íèêè ñî çâåðèíûì ìîòèâîì áàëòèéñêîãî ðåãèîíà»;
II-4 – «íàêîíå÷íèêè ñ ìîòèâîì ÷åòâåðîíîãîãî æèâîòíîãî, äîïîëíåííûì ïàëüìåòòîé».
Table 1. Relations between some typologies of the sword’s scabbard chapes from 10th cent. Designation of the groups and subgroups of the
scabbard chapes in P. Paulsen’s typology: I-1 – Scandinavian group of chapes with the bird motif; I-2 (a, b, c, d) – Swedish-Varangian group
of chapes with the bird motif; II-1 – Scandinavian group of chapes with a quadruped motif; II-2 – Swedish group of chapes with a quadruped motif;
II-3 – chapes with an animal motif of Baltic region; II-4 – chapes with a quadruped motif with a palmette added.

è âàðèàíòû íàêîíå÷íèêîâ âíóòðè ãðóïï è ïîäãðóïï âûäåëÿþòñÿ èñõîäÿ èñêëþ÷èòåëüíî èç
îðíàìåíòàëüíûõ îñîáåííîñòåé (ðèñ. 2). Ïîñëåäíåå îáñòîÿòåëüñòâî ïðèâåëî ê òîìó, ÷òî
ïîëó÷åííûé ðåçóëüòàò (íà óðîâíå òèïîâ) ïî
áîëüøåé ÷àñòè ñõîæ ñ òèïîëîãèåé Ï. Ïàóëüñåíà (òaáë. 1).
Íî, ñ íàøåé òî÷êè çðåíèÿ, ñõåìà, ïðåäëîæåííàÿ Í. Â. Åíèîñîâîé, íå âñåãäà àäåêâàòíî
îòðàæàåò îñîáåííîñòè èçó÷àåìîãî ìàòåðèàëà.
Íàïðèìåð, íåëüçÿ ïðèçíàòü óäà÷íûì âûäåëåíèå äâóõ ïîäãðóïï íàêîíå÷íèêîâ «ñ ïòèöåé»
íà îñíîâàíèè ôîðìû íèæíåé ÷àñòè ðàìêè:
Â-I – ñ «ïî÷òè ïëîñêîé íèæíåé ÷àñòüþ ðàìêè»;
Â-II – «ñ âûòÿíóòûì íèæíèì êðàåì îáðàìëåíèÿ»2. Â ðåçóëüòàòå, â ðàçíûå ïîäãðóïïû
ïîïàäàþò îðíàìåíòàëüíî èäåíòè÷íûå íàêîíå÷íèêè, îòëè÷àþùèåñÿ òîëüêî íàëè÷èåì èëè
îòñóòñòâèåì óïëîùåíèÿ â íèæíåé ÷àñòè ðàìêè. Ïðîèñõîæäåíèå ýòîãî óïëîùåíèÿ ìîæíî
îáúÿñíèòü òåì, ÷òî âñëåäñòâèå íåçíà÷èòåëüíîé
2
3

òîëùèíû (â íåêîòîðûõ ñëó÷àÿõ ìåíåå 1 ìì),
îñíîâàíèå ïðè ñîïðèêîñíîâåíèè íàêîíå÷íèêà
íîæåí ñ ïîâåðõíîñòüþ çåìëè ïîñòåïåííî ïðîãèáàåòñÿ èëè æå ñòèðàåòñÿ3. Óïëîùåíèå ìîæåò
ïîâòîðÿòüñÿ è óñèëèâàòüñÿ ïðè èñïîëüçîâàíèè
íàêîíå÷íèêà â êà÷åñòâå ìîäåëè-îòòèñêà äëÿ
íîâûõ ëèòåéíûõ ôîðì (ibidem, 108-109). Òàêæå
íåêîòîðûå íàêîíå÷íèêè èìåþò óïëîù¸ííîîêðóãëóþ ôîðìó íèæíåé ÷àñòè, íà îñíîâàíèè
êîòîðîé îòíåñòè íàêîíå÷íèê ê òîé èëè èíîé
ïîäãðóïïå ñëîæíî â âèäó îòñóòñòâèÿ ÷¸òêèõ
êðèòåðèåâ.
Ôîðìà íàêîíå÷íèêà íîæåí ìîæåò îïðåäåëÿòüñÿ êàê òåõíîëîãè÷åñêèìè ìîìåíòàìè, òàê
è îñîáåííîñòÿìè ýêñïëóàòàöèè, è ïðè ýòîì
ðàçíûå ïî ôîðìå íàêîíå÷íèêè ìîãóò èìåòü
îäèí óñòîé÷èâûé îðíàìåíòàëüíûé ìîòèâ. Ýòà
óñòîé÷èâîñòü îïðåäåëÿåòñÿ è ñàìîé òåõíîëîãèåé
èçãîòîâëåíèÿ íàêîíå÷íèêîâ – ëèòü¸ â ãëèíÿíûå ôîðìû ñ ïîìîùüþ ïðîìåæóòî÷íûõ ìîäåëåé. Ïîäîáíàÿ òåõíîëîãèÿ ïðèâîäèëà ê «ïî-

Ê òàêîìó æå âûâîäó íåäàâíî ïðèø¸ë è óêðàèíñêèé èññëåäîâàòåëü Â. Í. Çîöåíêî (2005, 64).
Âîçìîæíî, ÷òî äëÿ ïðåäîòâðàùåíèÿ ïîâðåæäåíèé íèæíåé ÷àñòè íàêîíå÷íèêà îò ñîïðèêîñíîâåíèÿ ñ çåìë¸é, íåêîòîðûå òèïû íàêîíå÷íèêîâ ñíàáæàëèñü ïðèëèâîì-íîæêîé.

Íàêîíå÷íèêè íîæåí ìå÷åé èç Ãí¸çäîâà

83

Ðèñ. 3. Òèïîëîãèÿ íàêîíå÷íèêîâ íîæåí ìå÷åé, íàéäåííûõ â Ãí¸çäîâå. Ðèñ. À. Ñ. Äåìåíòüåâîé.
Fig. 3. Typology of sword’s chapes from Gnezdovo. Drawn by A. S. Dement?eva.

ÿâëåíèþ ñåðèé íàêîíå÷íèêîâ äîâîëüíî ñòàíäàðòíîãî îáëèêà, ðàçëè÷àþùèõñÿ â ìåëêèõ
äåòàëÿõ». Ðàçëè÷èÿ ìîãëè âîçíèêàòü â ðåçóëüòàòå äîðàáîòêè «íåïðîëèâîâ» äåòàëåé íàêîíå÷íèêà êàê â âîñêå (íà ñòàäèè èçãîòîâëåíèÿ
âîñêîâîé ìîäåëè), òàê è â ìåòàëëå óæå ïîñëå
îòëèâêè (ibidem, 109). «Äîðàáîòàííûå» íàêîíå÷íèêè, â ñâîþ î÷åðåäü èñïîëüçóåìûå êàê
ìîäåëè äëÿ èçãîòîâëåíèÿ ôîðì, îáðàçîâûâàëè
íîâûå ñåðèéíûå âàðèàíòû íàêîíå÷íèêîâ.
Öåëü äàííîé ñòàòüè – ìàêñèìàëüíî ïîëíàÿ ïóáëèêàöèÿ êîëëåêöèè íàêîíå÷íèêîâ íîæåí ìå÷åé, íàéäåííûõ â Ãí¸çäîâå êàê ïðè
àðõåîëîãè÷åñêèõ ðàáîòàõ, òàê è â ðåçóëüòàòå
íåñàíêöèîíèðîâàííûõ îáñëåäîâàíèé òåððèòîðèè ïàìÿòíèêà ïðè ïîìîùè ìåòàëëîäåòåêòîðîâ

è â íàñòîÿùåå âðåìÿ íàõîäÿùèõñÿ â ÷àñòíûõ
ñîáðàíèÿõ.
C íàøåé òî÷êè çðåíèÿ òèïîëîãèÿ íàêîíå÷íèêîâ íîæåí äîëæíà áàçèðîâàòüñÿ íà ó÷¸òå,
â ïåðâóþ î÷åðåäü, îñîáåííîñòåé îðíàìåíòàëüíîãî ìîòèâà, êàê ýòî óæå áûëî ñäåëàíî â òèïîëîãèè Ï. Ïàóëüñåíà. Ó÷¸ò ìîðôîëîãè÷åñêèõ
îñîáåííîñòåé âîçìîæåí íà óðîâíå âûäåëåíèÿ
âàðèàíòîâ íàêîíå÷íèêîâ. Ïðè àíàëèçå ãí¸çäîâñêîé êîëëåêöèè â òèïîëîãèþ Ï. Ïàóëüñåíà
áûëè âíåñåíû èñïðàâëåíèÿ è äîïîëíåíèÿ, ïîçâîëÿþùèå áîëåå àäåêâàòíî îòðàçèòü ñóùåñòâóþùåå ìíîãîîáðàçèå íàêîíå÷íèêîâ.
 âèäó îòíîñèòåëüíî ìàëî÷èñëåííîé êîëëåêöèè íàêîíå÷íèêîâ ìû íå ñòàâèëè ñâîåé çàäà÷åé ñîçäàíèå íîâîé óíèâåðñàëüíîé òèïîëî-

84

Ñåðãåé Þ. Êàèíîâ

1

2

0

3 cm

3á

3a

4

Ðèñ. 4. Íàêîíå÷íèêè íîæåí òèï Ãí-I.1. 1 – ¹ 1 (â Êàòàëîãå íàêîíå÷íèêîâ íîæåí ìå÷åé); 2 – ¹ 2; 3 – ¹ 4 (3à – ñîâðåìåííîå ñîñòîÿíèå
íàêîíå÷íèêà, 3á – íàêîíå÷íèê ïîñëå íàõîäêè – ïî Ñèçîâ 1902, òàáë. VIII:5); 4 – ¹ 3. Ðèñ. À. Ñ. Äåìåíòüåâîé.
Fig. 4. Sword chapes, type Gn.-I.1. 1 – No. 1 (in Catalogue of sword’s chapes); 2 – No. 2; 3 – No. 4 (3à – current condition of artefact’s preservation,
3á – chape after discovering – after Ñèçîâ 1902, òàáë. VIII:5); 4 – No. 3. Drawn by A. S. Dement?eva.

Íàêîíå÷íèêè íîæåí ìå÷åé èç Ãí¸çäîâà

ãèè. Èìåþùèéñÿ â íàøåì ðàñïîðÿæåíèè ìàòåðèàë áûë ðàçäåë¸í íà ãðóïïû â çàâèñèìîñòè
îò îðíàìåíòàëüíîãî ìîòèâà.  ðÿäå ñëó÷àåâ,
êîãäà ïîçâîëÿåò êîëè÷åñòâî è ñîõðàííîñòü
ìàòåðèàëà, íà îñíîâå ó÷¸òà îðíàìåíòàëüíûõ
îñîáåííîñòåé ïðåäëîæåíî ïîäðàçäåëåíèå íàêîíå÷íèêîâ âíóòðè ãðóïï íà òèïû è âàðèàíòû
(ðèñ. 3). Äàëüíåéøàÿ ðàáîòà ïî ðàçðàáîòêå
íîâîé òèïîëîãèè íàêîíå÷íèêîâ íîæåí áóäåò
ïðîäîëæåíà ñ ó÷¸òîì, ïî âîçìîæíîñòè, áîëüøåãî êîëè÷åñòâà íàêîíå÷íèêîâ, êàê íàéäåííûõ íà òåððèòîðèè Äðåâíåé Ðóñè, òàê è çà å¸
ïðåäåëàìè.
Âñåãî ïî èìåþùèìñÿ äàííûì èç Ãí¸çäîâà ïðîèñõîäèò 22 íàêîíå÷íèêà íîæåí. Èç íèõ
12 ýêçåìïëÿðîâ íàéäåíû ïðè àðõåîëîãè÷åñêèõ
ðàáîòàõ, âåäóùèõñÿ íà ïàìÿòíèêå ñ 1874 ãîäà,
îñòàëüíûå îáíàðóæåíû ñëó÷àéíî èëè ïðè ïîìîùè ìåòàëëîäåòåêòîðîâ. Îäèí íàêîíå÷íèê
èçâåñòåí òîëüêî ïî àðõèâíûì ìàòåðèàëàì.
Âîñåìíàäöàòü ýêçåìïëÿðîâ ïðèíàäëåæàò
ê òàê íàçûâàåìûì àæóðíûì íàêîíå÷íèêàì,
÷åòûðå îòíîñÿòñÿ ê «íåïðîðåçíûì» íàêîíå÷íèêàì. Ñåìü íàêîíå÷íèêîâ íàéäåíû ïðè ðàñêîïêàõ êóðãàíîâ, ÷åòûðå – ãîðîäèùà, îñòàëüíûå íàéäåíû íà òåððèòîðèè ñåëèùà.
 çàâèñèìîñòè îò îðíàìåíòàëüíîãî (èêîíîãðàôè÷åñêîãî) ìîòèâà íàêîíå÷íèêè ìîæíî
ïîäðàçäåëèòü íà ñëåäóþùèå ãðóïïû (ðèñ. 3):
Ãí-I. Íàêîíå÷íèêè ñ ìîòèâîì ïòèöû
 ýòó ãðóïïó âêëþ÷åíû íàêîíå÷íèêè
ñ âïèñàííîé â ðàìêó ôèãóðîé ïòèöû ñ ðàñïðîñò¸ðòûìè êðûëüÿìè è íàïðàâëåííîé ââåðõ
ãîëîâîé. Âåðõíÿÿ ÷àñòü ðàìêè òàêæå îêàí÷èâàåòñÿ âûñòóïîì â ôîðìå íàïðàâëåííîé ââåðõ
è ïîâ¸ðíóòîé âáîê ïòè÷üåé ãîëîâû.  òèïîëîãèè Ï. Ïàóëüñåíà äàííûå íàêîíå÷íèêè
âêëþ÷åíû â «øâåäñêî-âàðÿæñêóþ» ãðóïïó
íàêîíå÷íèêîâ ñ ìîòèâîì ïòèöû, ðàçäåëåííóþ
íà ÷åòûðå ïîäãðóïïû (a, b, c, d), â çàâèñèìîñòè
îò îñîáåííîñòåé êàê ìîðôîëîãèè òàê è îðíàìåíòèêè (Paulsen 1953, 22-35).
Âñåãî â Ãí¸çäîâå íàéäåíî 11 (10+1?) íàêîíå÷íèêîâ ñ ìîòèâîì ïòèöû (¹¹ 1-10, 19?
â Êàòàëîãå íàêîíå÷íèêîâ). Ñ íàøåé òî÷êè çðåíèÿ îíè ÷¸òêî ïîäðàçäåëÿþòñÿ íà äâà òèïà,
îòëè÷àþùèõñÿ õàðàêòåðîì îðíàìåíòàöèè.
Îòëè÷èòåëüíîé ÷åðòîé ïåðâîãî òèïà íàêîíå÷íèêîâ ñ ìîòèâîì ïòèöû ÿâëÿåòñÿ íàëè÷èå

85

ëèíåéíîé îðíàìåíòàöèè íà ðàìêå íàêîíå÷íèêà è ÷¸òêî äåòàëèçèðîâàííîé ôèãóðû ïòèöû.
Òàêæå äëÿ âñåõ íàêîíå÷íèêîâ ýòîãî òèïà õàðàêòåðíû óòîëùåíèÿ íà øåå è íà õâîñòå ïòèöû.
Ê ýòîìó òèïó îòíîñÿòñÿ ÷åòûðå ãí¸çäîâñêèõ íàêîíå÷íèêà, îäèí èç êîòîðûõ íàéäåí
â ïîãðåáåíèè (Ñîê.-1882/Ö-184), äâà íà òåððèòîðèè ãîðîäèùà, îäèí íà ñåëèùå (¹¹ 1-4
â Êàòàëîãå).
Íåñìîòðÿ íà îòìå÷åííûå âûøå îáùèå
ïðèçíàêè, êîòîðûå îáúåäèíÿþò èõ â îäèí òèï,
íåêîòîðûå îðíàìåíòàëüíûå äåòàëè ïîçâîëÿþò
ãîâîðèòü î âàðèàíòàõ îðíàìåíòàöèè âíóòðè
ýòîãî òèïà íàêîíå÷íèêîâ.
Ê ïåðâîìó âàðèàíòó (Ãí-I.1.1) îòíîñèòñÿ
íàêîíå÷íèê ñ èçîáðàæåíèåì ïòèöû, ó êîòîðîé
êðûëüÿ è õâîñò ïðîðàáîòàíû ëèíèÿìè, èìèòèðóþùèìè îïåðåíèå (ðèñ. 4:1, ôîòî 1:1). Õâîñò
øèðîêèé, ðàçäåë¸ííûé íà 3-4 ïåðà5. Íà ïåðüÿõ
è âåðõíåé ÷àñòè êðûëüåâ ïòèöû íàíåñåíû ìàëåíüêèå òî÷êè. Íà ñïèíå ïòèöû ïðî÷åð÷åíà
ðîìáîâèäíàÿ ôèãóðà. Âíåøíèé è âíóòðåííèé
êðàÿ áîêîâûõ ÷àñòåé ðàìêè ïîä÷¸ðêíóòû äâóìÿ
ëèíèÿìè, ìåæäó êîòîðûìè íàíåñåíà «ëåñòíè÷íàÿ» ïëåò¸íêà. Íèæíÿÿ ÷àñòü ðàìêè îðíàìåíòàëüíî îãðàíè÷åíà îò áîêîâûõ ÷àñòåé 1-2 ïàðàëëåëüíûìè ëèíèÿìè. Õàðàêòåðíàÿ ÷åðòà –
âûòÿíóòàÿ è ïðèîñòð¸ííàÿ â ïðîôèëå íèæíÿÿ
÷àñòü ðàìêè6.
Íàêîíå÷íèê ýòîãî âàðèàíòà íàéäåí â Ãí¸çäîâî â åäèíñòâåííîì ýêçåìïëÿðå. Îí íàéäåí
ñ ïîìîùüþ ìåòàëëîäåòåêòîðà íà òåððèòîðèè
âîñòî÷íîé ÷àñòè ãí¸çäîâñêîãî ñåëèùà.
Íà òåððèòîðèè Äðåâíåé Ðóñè íàêîíå÷íèêè ýòîãî òèïà íàéäåíû â Òèìåð¸âî è Ñòàðîé
Ëàäîãå. Ïåðâûé ÿâëÿåòñÿ ñëó÷àéíîé íàõîäêîé
è âåðîÿòíåå âñåãî ïðîèñõîäèò èç ðàçðóøåííîãî ïîãðåáåíèÿ.  îòëè÷èå îò ãí¸çäîâñêîãî, îðíàìåíòàöèÿ òèìåð¸âñêîãî íàêîíå÷íèêà
çàò¸ðòà è â öåëîì ïðîðàáîòàíà çíà÷èòåëüíî
ãðóáåå (Íåäîøèâèíà 1963, 63, ðèñ. 36:4).
Ñòàðîëàäîæñêèé íàêîíå÷íèê ïðîèñõîäèò
èç ðàñêîïîê Â. È. Ðàâäîíèêàñà â 1939 ãîäó
íà Çåìëÿíîì ãîðîäèùå (Ðàâäîíèêàñ 1949, 40,
ðèñ. 30:4). Îí íàéäåí â ãîðèçîíòå Ä, êîòîðûé
äàòèðóåòñÿ â ïðåäåëàõ 920-990 ãã. (Êóçüìèí
1997, 345, òàáë. 1; Ìèõàéëîâ, Íîñîâ 2002, 138).
 íåêîòîðûõ äåòàëÿõ, à òàêæå ãðóáûì èñïîëíåíèåì, äàííûé ýêçåìïëÿð ñõîæ ñ òèìåð¸âñêèì íàêîíå÷íèêîì7.

4  ñòàòüå ïðèíÿòà ñëåäóþùàÿ ñèñòåìà îáîçíà÷åíèÿ êóðãàíîâ, ðàñêîïàííûõ äî ðåâîëþöèè – «àâòîð ðàñêîïîê – ãîä
ðàñêîïîê/êóðãàííàÿ ãðóïïà – íîìåð êóðãàíà». Íóìåðàöèÿ êóðãàíîâ, ðàñêîïàííûõ Â. Ä. Ñîêîëîâûì è Â. È. Ñèçîâûì
óêàçàíà â ñîîòâåòñòâèè ñ íóìåðàöèåé Ñ. Ñ. Øèðèíñêîãî (Øèðèíñêèé 1999, 87-146).
5 Íà ãí¸çäîâñêîì íàêîíå÷íèêå íà îäíîé ñòîðîíå òðè ïåðà, íà äðóãîé – ÷åòûðå.
6 Íà íàêîíå÷íèêå òàêæå âûÿâëåíî ïîêðûòèå áåëûì ìåòàëëîì, ñêîðåå âñåãî, îëîâîì.
7 Áëàãîäàðþ Ê. À. Ìèõàéëîâà çà ïîìîùü â îçíàêîìëåíèè ñ ôîòîãðàôèÿìè ýòîãî íàêîíå÷íèêà.

86

Ñåðãåé Þ. Êàèíîâ

1

2

3á

3a
0

3 cm

Ðèñ. 5. Íàêîíå÷íèêè íîæåí òèïà Ãí-I.2. 1 – ¹ 10; 2 – ¹ 5; 3 – ¹ 8 (3à – ñîâðåìåííîå ñîñòîÿíèå íàêîíå÷íèêà, 3á – íàêîíå÷íèê ïîñëå
íàõîäêè – ïî Ñïèöûí 1905, ðèñ. 118). Ðèñ. À. Ñ. Äåìåíòüåâîé.
Fig. 5. Sword chapes, type Gn.-I.2. 1 – No. 10; 2 – No. 5; 3 – No. 8 (3à – current condition of artefact’s preservation, 3á – chape after discovering
– after Ñïèöûí 1905, ðèñ. 118). Drawn by A. S. Dement?eva.

87

Íàêîíå÷íèêè íîæåí ìå÷åé èç Ãí¸çäîâà

1

2
0

3

3 cm

4

Ôîòî 1. Íàêîíå÷íèêè íîæåí òèï Ãí-I.1. 1 – ¹ 1; 2 – ¹ 2; 3 – ¹ 4; 4 – ¹ 3. Ôîòî Ñ. Þ. Êàèíîâ.
Photo 1. Sword chapes, type Gn.-I.1. 1 – No. 1; 2 – No. 2; 3 – No. 4; 4 – No. 3. Photo by S. Yu. Kainov.

×åòûðå íàêîíå÷íèêà ýòîãî âàðèàíòà íàéäåíû â Áèðêå – òðè â ïîãðåáåíèÿõ (¹¹ 643,
750 è 944), îáëîìîê ÷åòâ¸ðòîãî íàéäåí ïðè
ðàñêîïêàõ ïîñåëåíèÿ. Ïîãðåáåíèÿ äàòèðóþòñÿ
âðåìåíåì íå ðàíåå ñåðåäèíû Õ âåêà (Ambrosiani 2001, 14). Åù¸ îäèí íàêîíå÷íèê ýòîãî
âàðèàíòà ïðîèñõîäèò èç Ôèíëÿíäèè – Saltvik,
Àëàíäñêèå î-âà (Kivikoski 1973, fig. 847).
Ãí¸çäîâñêèé íàêîíå÷íèê ïî òùàòåëüíîñòè
ïðîðàáîòêè áëèæå ê íàêîíå÷íèêàì, íàéäåííûì
â Áèðêå è Ôèíëÿíäèè. Òèìåð¸âñêèé è ñòàðîëàäîæñêèé ýêçåìïëÿðû, ïî íàøåìó ìíåíèþ,
ÿâëÿþòñÿ âòîðè÷íûìè ïî îòíîøåíèþ ê ñåâåðîåâðîïåéñêèì.
Ï. Ïàóëüñåí ïîäîáíûå íàêîíå÷íèêè îòíîñèë ê ïîäãðóïïå b «øâåäñêî-âàðÿæñêîé»
ãðóïïû è ïðåäïîëàãàë, ÷òî öåíòðîì èõ ïðîèçâîäñòâà ìîãëà áûòü øâåäñêàÿ Áèðêà (Paulsen
1953, 26).
Íàêîíå÷íèê âòîðîãî âàðèàíòà (Ãí-I.1.2)
îòëè÷àåòñÿ áîëåå ãðóáûì èñïîëíåíèåì è óïðîùåííîé îðíàìåíòàöèåé (ðèñ. 4:2, ôîòî 1:2).
Ñîõðàíÿåòñÿ øèðîêèé õâîñò, íî èñ÷åçàåò åãî
ïåðüåâàÿ ïðîðàáîòêà. Õâîñò ïòèöû îêàéìë¸í
ñ òð¸õ ñòîðîí äâîéíîé ëèíèåé. Îòñóòñòâóþò
òî÷êè íà ïåðüÿõ õâîñòà è ãðóäè ïòèöû. Èñ÷å-

çàåò «ëåñòíè÷íàÿ» ïëåò¸íêà íà ðàìêå, íî ñîõðàíÿåòñÿ õàðàêòåðíîå äëÿ ïðåäûäóùåãî âàðèàíòà
îòäåëåíèå ãîðèçîíòàëüíîé ÷åðòîé íèæíåé ÷àñòè
ðàìêè îò âåðõíåé. Íèæíÿÿ ÷àñòü ðàìêè íàêîíå÷íèêà ñðåçàíà.
Íàêîíå÷íèê ýòîãî âàðèàíòà ïðåäñòàâëåí
îäíèì ýêçåìïëÿðîì, íàéäåííûì ïðè ðàñêîïêàõ Öåíòðàëüíîãî ãîðîäèùà â 1953 ãîäó â ñëîå,
ñîäåðæàùèì êðóãîâóþ êåðàìèêó, ÷òî íå ïîçâîëÿåò äàòèðîâàòü åãî ðàíåå ñåðåäèíû – âòîðîé
ïîëîâèíû Õ âåêà. Íàêîíå÷íèê öåëûé, îáëîìàíà
òîëüêî ãîëîâà ïòèöû íà ðàìêå.
Àíàëîãè÷íûé ãí¸çäîâñêîìó íàêîíå÷íèê
ïðîèñõîäèò èç ðàñêîïàííîãî â Êèåâå â 2002
ãîäó ïîãðåáåíèÿ, ñîâåðø¸ííîãî ïî îáðÿäó èíãóìàöèè â äåðåâÿííîé êàìåðå. Êèåâñêèé íàêîíå÷íèê îòëè÷àåòñÿ îò ãí¸çäîâñêîãî òîëüêî
áîëüøåé «ñðåçàííîñòüþ» íèæíåé ÷àñòè ðàìêè. Ñóäÿ ïî íàéäåííûì â ïîãðåáåíèè âèçàíòèéñêèì ìîíåòàì, ìëàäøàÿ èç êîòîðûõ îò÷åêàíåíà â 920 ãîäó, êèåâñêîå ïîãðåáåíèå
äàòèðóåòñÿ íå ðàíåå âòîðîé ÷åòâåðòè X âåêà
(Çîöåíêî 2005, 68; Movtjan 2004, 54-56).
Íàêîíå÷íèêè òðåòüåãî âàðèàíòà (Ãí-I.1.3)
îòëè÷àþòñÿ îò âòîðîãî íåçíà÷èòåëüíî è òàêæå
õàðàêòåðèçóþòñÿ äîâîëüíî ãðóáîé ïðîðàáîòêîé

88

Ñåðãåé Þ. Êàèíîâ

2

3

1
0

4

3 cm

Ôîòî 2. Íàêîíå÷íèêè íîæåí òèï Ãí-I.2. 1 – ¹ 10; 2 – ¹ 8; 3 – ¹ 9; 4 – ¹ 7. Ôîòî Ñ. Þ. Êàèíîâ.
Photo 2. Sword chapes, type Gn.-I.2. 1 – No. 10; 2 – No. 8; 3 – No. 9; 4 – No. 7. Photo by S. Yu. Kainov.

îðíàìåíòà. Êàê è ó ïðåäûäóùåãî âàðèàíòà, îòñóòñòâóåò ïåðüåâàÿ ïðîðàáîòêà õâîñòà. Ó äàííîãî âàðèàíòà õâîñò íåñêîëüêî óæå è îêîíòóðåí
ñ òð¸õ ñòîðîí äâîéíîé ëèíèåé. Íà ãðóäè ïòèöû
âìåñòî ïðî÷åð÷åííîãî ðîìáà – ðîìáîâèäíîå
îòâåðñòèå. Èñ÷åçàåò îðíàìåíòàëüíîå ðàçäåëåíèå íèæíåé è âåðõíåé ÷àñòè ðàìêè.
Ýòîò âàðèàíò ïðåäñòàâëåí äâóìÿ íàêîíå÷íèêàìè. Îäèí èç íèõ íàéäåí â êóðãàíå Ñîê.1882/Ö-18 (ðèñ. 4:3à-3á, ôîòî 1:3). Âî âðåìÿ
íàõîäêè íàêîíå÷íèê áûë öåëûé, ê íàñòîÿùåìó
âðåìåíè ñîõðàíèëàñü ëèøü åãî ÷àñòü. Îòëè÷èòåëüíîé ÷åðòîé ýòîãî íàêîíå÷íèêà ÿâëÿåòñÿ
öèðêóëüíûé îðíàìåíò, íàíåñ¸ííûé â óãëàõ
ðàìêè è, âîçìîæíî, íàä ãîëîâîé ïòèöû. Äëÿ
êóðãàíà, èç êîòîðîãî ïðîèñõîäèò íàêîíå÷íèê,
ìîæíî ïðåäëîæèòü òîëüêî øèðîêóþ äàòèðîâêó
Õ âåêîì.
Îáëîìîê âòîðîãî íàêîíå÷íèêà ýòîãî
âàðèàíòà íàéäåí ïðè ðàñêîïêàõ ãí¸çäîâñêîãî ãîðîäèùà â ñëîå âòîðîé ïîëîâèíû Õ âåêà.
Îí îòëè÷àåòñÿ îò ïåðâîãî íàêîíå÷íèêà îòñóòñòâèåì öèðêóëüíîãî îðíàìåíòà â óãëàõ
ðàìêè, à òàêæå î÷åíü íåáðåæíî èñïîëíåííîé
îðíàìåíòàöèåé8 (ðèñ. 4:4, ôîòî 1:4).
Àíàëîãèè ýòîìó âàðèàíòó íàêîíå÷íèêà
ñðåäè âîñòî÷íî è ñåâåðîåâðîïåéñêèõ äðåâ8
9

íîñòåé àâòîðó íå èçâåñòíû. Íà òåððèòîðèè
Äðåâíåé Ðóñè íàêîíå÷íèê, íàèáîëåå áëèçêèé
ê âàðèàíòó 3, íàéäåí ïðè ðàñêîïêàõ Óãëè÷à
â ñëîå ðàçðóøåííîãî ìîãèëüíèêà Õ âåêà (Íîâûå
ïîñòóïëåíèÿ 1997, ¹ 379; Òîìñèíñêèé 1997,
387). Íî ðÿä äåòàëåé (îôîðìëåíèå õâîñòà,
òî÷êè íà êðûëüÿõ è õâîñòå) íå ïîçâîëÿåò îòíåñòè åãî ê âàðèàíòó 3.
Íàêîíå÷íèê èç êóðãàíà Ñîê.-1882/Ö-18
Ï. Ïàóëüñåí îòí¸ñ ê ïîäãðóïïå a «øâåäñêîâàðÿæñêîé» ãðóïïû, öåíòðîì ïðîèçâîäñòâà íàêîíå÷íèêîâ êîòîðîé, ïî åãî ìíåíèþ, áûë ðàéîí
Êèåâà (Paulsen 1953, 22).
Ïî âñåé âèäèìîñòè, íàèáîëåå ðàííèì âàðèàíòîì íàêîíå÷íèêîâ òèïà I ÿâëÿåòñÿ ïåðâûé
(Ãí-I.1.1), ÷ü¸ ïðîèñõîæäåíèå ñâÿçàíî ñî Ñêàíäèíàâèåé, âåðîÿòíåå âñåãî ñ Áèðêîé, ãäå íàéäåíî íåñêîëüêî íàêîíå÷íèêîâ ýòîãî òèïà. Èç
Ñêàíäèíàâèè îí ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ â Ôèíëÿíäèè è íà Ðóñè. Íà òåððèòîðèè ïîñëåäíåé äàííûé òèï ïîëó÷àåò äàëüíåéøåå ðàçâèòèå, â ðåçóëüòàòå åãî ïåðåðàáîòêè âîçíèêàþò äðóãèå
âàðèàíòû íàêîíå÷íèêîâ ýòîãî òèïà íè ðàçó íå
âñòðå÷åííûå çà ïðåäåëàìè Äðåâíåé Ðóñè. Ýòî
åù¸ ðàç ñâèäåòåëüñòâóåò î íàèáîëåå âåðîÿòíîì äðåâíåðóññêîì ïðîèñõîæäåíèè íàêîíå÷íèêîâ âòîðîãî è òðåòüåãî âàðèàíòîâ ïåðâîãî òèï9.

Îðíàìåíòàöèÿ íàêîíå÷íèêà äîðàáîòàíà óæå ïî ãîòîâîé îòëèâêå (êîíñóëüòàöèÿ Í. Â. Åíèîñîâîé).
Íàêîíå÷íèêè ðàçëè÷íûõ âàðèàíòîâ ïåðâîãî òèïà, êðîìå óêàçàííûõ èç Áèðêè è Ñàëòâèêà, íàéäåíû òàêæå â Øâåöèè –
Berg, è Ôðàíöèè – L’Isle de Groix (Paulsen 1953, 23, Abb. 14, 25, Abb. 17).

89

Íàêîíå÷íèêè íîæåí ìå÷åé èç Ãí¸çäîâà

1

2a

2á

0

3 cm

3

Ðèñ. 6. Íàêîíå÷íèêè íîæåí òèïà Ãí-I.2. 1 – ¹ 7; 2à – ¹ 9 (2á – ðåêîíñòðóêöèÿ ðàñïîëîæåíèÿ ôðàãìåíòà íàêîíå÷íèêà íîæåí);
3 – ¹ 6 (ôðàãìåíò íèæíåé ÷àñòè íîæåí ìå÷à ñ îòïå÷àòêîì íàêîíå÷íèêà òèïà Ãí-I.2). Ðèñ. À. Ñ. Äåìåíòüåâîé.
Fig. 6. Sword chapes, type Gn.-I.2. 1 – No. 7; 2a – No. 9 (2á – reconstruction of chape); 3 – No. 6 (fragment of down part of the sword with stamp
of chape type Gn.-I.2). Drawn by A. S. Dement?eva.

Âòîðîé òèï íàêîíå÷íèêîâ «ñ ìîòèâîì
ïòèöû» (Ãí-I.2) îòëè÷àåòñÿ îò ïðåäûäóùåãî
õàðàêòåðîì îðíàìåíòàöèè – äîïîëíèòåëüíûå
îðíàìåíòàëüíûå äåòàëè íà ãðóäè ïòèöû è íà
ðàìêå íàíåñåíû ïðåèìóùåñòâåííî öèðêóëüíûì îðíàìåíòîì èëè îòñóòñòâóþò ñîâñåì,
à òàêæå â öåëîì íåñêîëüêî áîëüøèìè ðàçìåðàìè ïî ñðàâíåíèþ ñ íàêîíå÷íèêàìè ïåðâîãî
òèïà. Ñàìà ôèãóðà ïòèöû â îòëè÷èå îò ïåðâîãî òèïà îáîçíà÷åíà òîëüêî âíåøíèì êîíòóðîì,
ïî÷òè áåç ïðîðàáîòêè äåòàëåé. Åñëè ó ïåðâîãî
òèïà íàêîíå÷íèêîâ «ñ ìîòèâîì ïòèöû» ãîëîâà
(êëþâ, ãëàç) ïòèöû îò÷¸òëèâî îáîçíà÷àþòñÿ
ëèíåéíûì îðíàìåíòîì, òî ó äàííîãî òèïà âåðõíèé êîíòóð ãîëîâû î÷åð÷èâàëñÿ íèæíèì êðàåì
îòâåðñòèÿ (îêðóãëîé èëè òðåóãîëüíîé ôîðìû).
Ãëàç ïòèöû îáîçíà÷àëñÿ öèðêóëüíûì îðíàìåíòîì.  öåíòðå ãðóäè ïòèöû, ãäå ó íàêîíå÷íèêîâ ïåðâîãî òèïà íàõîäèëîñü îòâåðñòèå èëè
ïðî÷åð÷åííûé ðîìá, èíîãäà íàíåñ¸í öèðêóëü-

0

3 cm

Ôîòî 3. Ôðàãìåíò íèæíåé ÷àñòè íîæåí ìå÷à ñ îòïå÷àòêîì íàêîíå÷íèêà òèïà Ãí-I.2 – ¹ 6. Ôîòî Ñ. Þ. Êàèíîâ.
Photo 3. Fragment of down part of the sword with stamp of chape
type Gn.-I.2 – No. 6. Photo by S. Yu. Kainov.

90

Ñåðãåé Þ. Êàèíîâ

0

3 cm

1

2

Ðèñ. 7. 1 – íàêîíå÷íèê íîæåí èç ðàñêîïîê ïîñåëåíèÿ Áèðêè (ïî Àìáðîñèàíè, Àíäðîùóê 2006, 4, ðèñ. 2:3); 2 – èçîáðàæåíèå ñîâìåù¸ííûõ
ôèãóð ÷åëîâåêà è ïòèöû íà ðóíè÷åñêîì êàìíå Hammars III, Ãîòëàíä, Øâåöèÿ (ïî Ambrosiani 2001, 13, fig. 1:4).
Fig 7. 1 – sword’s chape from excavation in Birka (after Àìáðîñèàíè, Àíäðîùóê 2006, 4, ðèñ. 2:3); 2 – image of human and bird figures on runic
stone Hammars III, Gotland, Sweden (Ambrosiani 2001, 13, fig. 1:4).

íûé îðíàìåíò. Âåðõíèé âûñòóï, îðíàìåíòàëüíî îòäåë¸ííûé îò íàêîíå÷íèêà ÷åðòîé, îôîðìëåí â âèäå ãîëîâû ïòèöû, ó êîòîðîé öèðêóëüíûì îðíàìåíòîì òàêæå îáîçíà÷åí ãëàç.
 òèïîëîãèè Ï. Ïàóëüñåíà ýòîìó òèïó ñîîòâåòñòâóþò íàêîíå÷íèêè ïîäãðóïïû d
«øâåäñêî-âàðÿæñêîé» ãðóïïû (Paulsen 1953,
28-33).
Òèï, ñóäÿ ïî åâðîïåéñêîìó ìàòåðèàëó,
òàêæå èìååò íåêîòîðîå êîëè÷åñòâî âàðèàöèé,

íî ñîõðàííîñòü ãí¸çäîâñêèõ íàêîíå÷íèêîâ íå
ïîçâîëÿåò âûäåëèòü îòäåëüíûå âàðèàíòû.
 Ãí¸çäîâå íàéäåíî, ïî êðàéíåé ìåðå,
øåñòü íàêîíå÷íèêîâ ýòîãî òèïà (¹¹ 5-10
â Êàòàëîãå – ðèñ. 5:1-3, 6:1-3, ôîòî 2:1-4, 3). Äâà
ïðîèñõîäÿò èç ïîãðåáåíèé (Ñåðã.-1901/Äí-85,
Ë-73), äâà íàéäåíû íà òåððèòîðèè ñåëèùà,
îäèí – íà òåððèòîðèè ãîðîäèùà. Åù¸ îäèí
íàêîíå÷íèê ýòîãî òèïà áûë íàéäåí â ðàçðóøåííîì â 1899 ãîäó ïðè ñòðîèòåëüñòâå

Íàêîíå÷íèêè íîæåí ìå÷åé èç Ãí¸çäîâà

æåëåçíîé äîðîãè ïîãðåáåíèè, ñîâåðø¸ííîì
ïî îáðÿäó èíãóìàöèè â äåðåâÿííîé êàìåðå. Äî
íàøèõ äíåé íàêîíå÷íèê íå ñîõðàíèëñÿ, íî î åãî
íàëè÷èè ñâèäåòåëüñòâóåò îòïå÷àòîê íà ôðàãìåíòå íèæíåé ÷àñòè íîæåí (¹ 6 â Êàòàëîãå –
ðèñ. 6:3, ôîòî 3).
Èíâåíòàðü ïîãðåáåíèé, à òàêæå àðõåîëîãè÷åñêèé êîíòåêñò íàõîäîê íà ïîñåëåíèè, íå
ïîçâîëÿåò äàòèðîâàòü ãí¸çäîâñêèå íàêîíå÷íèêè ýòîãî òèïà ðàíåå ñåðåäèíû Õ âåêà.
Îïèñûâàåìûé òèï íàêîíå÷íèêîâ ÿâëÿåòñÿ íàèáîëåå ðàñïðîñòðàí¸ííûì íà òåððèòîðèè
Äðåâíåé Ðóñè. Ïîìèìî ãí¸çäîâñêèõ íàêîíå÷íèêîâ, èç àðõåîëîãè÷åñêèõ ðàñêîïîê ïðîèñõîäèò åù¸ êàê ìèíèìóì 12 (+1?) ýêçåìïëÿðîâ:
Øåñòîâèöà – 4 ýêç., Þãî-Âîñòî÷íîå Ïðèëàäîæüå – 1 ýêç.10, Ìèõàéëîâñêîå – 1 ýêç., Ðþðèêîâî ãîðîäèùå – 1 ýêç., Ñòàðàÿ Ëàäîãà – 1 ýêç.,
Íîâãîðîä – 1 ýêç., Ñåäíåâ – 2 (1+1?) ýêç.,
Ñàðñêîå ãîðîäèùå – 1 ýêç., Áåëîîçåðî – 1 ýêç.
(Ñàìîêâàñîâ 1917, 56, ¹ 3510; Åíèîñîâà 1994,
110, ðèñ. Â; Àíäðîùóê 1999, 48, 107; Ìèõàéëîâ,
Íîñîâ 2002, 136-137, ðèñ. 1:2). Òàêèì îáðàçîì,
ñ ó÷¸òîì ãí¸çäîâñêèõ íàõîäîê, âñåãî íà äðåâíåðóññêîé òåððèòîðèè íàéäåíî íå ìåíåå 19
(18+1?) íàêîíå÷íèêîâ ýòîãî òèïà.
Äëÿ âûÿñíåíèÿ íà÷àëüíîé õðîíîëîãèè íàêîíå÷íèêîâ òèïà Ãí-I.2 î÷åíü âàæåí íîâãîðîäñêèé íàêîíå÷íèê, íàéäåííûé ïðè çà÷èñòêå
ìàòåðèêà íà Òðîèöêîì XI ðàñêîïå11. Ïðåäìàòåðèêîâûå îòëîæåíèÿ íà ýòîì ðàñêîïå äàòèðóþòñÿ 30-ìè ãã. X âåêà (ßíèí, Ðûáèíà, Õîðîøåâ,
Ãàéäóêîâ, Äóáðîâèí, Ñîðîêèí 1999, 5; Ãàéäóêîâ, Äóáðîâèí, Òàðàáàðäèíà 2001, 79-81).
Äâà èç ÷åòûð¸õ ýêçåìïëÿðîâ íàêîíå÷íèêîâ ýòîãî òèïà, íàéäåííûõ â Øåñòîâèöêîì
ìîãèëüíèêå (ïîãðåáåíèÿ ¹¹ 58 è 83), ïî
ìíåíèþ Ô. À. Àíäðîùóêà, äàòèðóþòñÿ ïåðâûì
äåñÿòèëåòèåì Õ â. (Àíäðîùóê 1999, 53-54). Äîêàçàòåëüñòâîì ñòîëü ðàííåé äàòû ïîãðåáåíèé
ÿâëÿåòñÿ íàõîäêà â íèõ ìå÷åé òèïà Í, âèçàíòèéñêèõ ìîíåò Ëüâà VI (886-912 ãã.) õîðîøåé
ñîõðàííîñòè â ïîãðåáåíèè ¹ 83, íàêîíå÷íèêà
êîïüÿ òèïà 1 ïî òèïîëîãèè À. Í. Êèðïè÷íèêîâà
èëè òèï Å ïî òèïîëîãèè ß. Ïåòåðñåíà â ïîãðåáåíèè ¹ 58 è ñàëòîâñêîãî ñòðåìåíè â ïîãðåáåíèè ¹ 83. Íàõîäêè â îáîèõ ïîãðåáåíèÿõ
íàêîíå÷íèêîâ íîæåí, ïî ìíåíèþ Ô. À. Àíäðîùóêà, íå ïðîòèâîðå÷àò ïðåäëîæåííîé äà-

91

òèðîâêå. Îáîñíîâûâàÿ ýòî, èññëåäîâàòåëü, âîïåðâûõ, ïðèâîäèò íàõîäêó íàêîíå÷íèêà òàêîãî
æå òèïà â êóëüòóðíîì ñëîå ïîñåëåíèÿ Áèðêè,
ñîäåðæàâøåì âîñòî÷íûå ìîíåòû ÷åêàíà äî
932 ãîäà. Âî-âòîðûõ, Ô. À. Àíäðîùóê ïðèâîäèò íàêîíå÷íèê èç ïîãðåáåíèÿ â L’Isle de
Groix (Ôðàíöèÿ), äàòèðîâàííîãî 900-950 ãã.
(Àíäðîùóê 1999, 48).
Ïî íàøåìó ìíåíèþ, íè øâåäñêàÿ, íè
ôðàíöóçñêàÿ íàõîäêè íå ìîãóò îäíîçíà÷íî
ñâèäåòåëüñòâîâàòü î äàòèðîâêå íàêîíå÷íèêîâ
ýòîãî òèïà íà÷àëîì X â. Íàêîíå÷íèê èç L’Isle
de Groix îòíîñèòñÿ ê äðóãîìó òèïó íàêîíå÷íèêîâ, à ïðåäëîæåííàÿ øèðîêàÿ äàòèðîâêà
ïîãðåáåíèÿ â ïðåäåëàõ ïåðâîé ïîëîâèíû Õ
âåêà, íå ïîçâîëÿåò èñïîëüçîâàòü ìàòåðèàëû
ýòîãî ïîãðåáåíèÿ äëÿ ïîäòâåðæäåíèÿ ðàííåé
äàòèðîâêè. Íàêîíå÷íèê èç Áèðêè òàêæå ìîæåò
èìåòü øèðîêóþ äàòèðîâêó, âêëþ÷àÿ è âòîðóþ
÷åòâåðòü Õ âåêà, ÷òî, ó÷èòûâàÿ äàòèðîâêó íîâãîðîäñêîãî íàêîíå÷íèêà, íàèáîëåå âåðîÿòíî.
Íå ïîçâîëÿþò îäíîçíà÷íî äàòèðîâàòü íà÷àëîì X âåêà ïîãðåáåíèÿ ¹¹ 58 è 83 è äðóãèå
ìàòåðèàëû èç ýòèõ êîìïëåêñîâ. Ìå÷è òèïà Í,
à òàêæå íàêîíå÷íèêè êîïèé òèïà 1 íà òåððèòîðèè Ðóñè áûòóþò íà ïðîòÿæåíèè âñåãî X âåêà
(Êèðïè÷íèêîâ 1966à, 27; 1966á, 9). Òèï ñàëòîâñêîãî ñòðåìåíè, íàéäåííîãî â êóðãàíå, ðàñïðîñòðàí¸í íå òîëüêî â VIII-IX ââ., êàê óòâåðæäàåò
Ô. À. Àíäðîùóê, íî âñòðå÷àåòñÿ è â Õ âåêå
(Êðûãàíîâ 1987, 140-141, 267, ðèñ. 68).
Äâà äðóãèõ øåñòîâèöêèõ ïîãðåáåíèÿ (¹¹
46 è 110), ñîäåðæàùèõ íàêîíå÷íèêè òèïà Ãí-I.2,
Ô. À. Àíäðîùóê, îñíîâûâàÿñü ãëàâíûì îáðàçîì íà ñåâåðîåâðîïåéñêîì ìàòåðèàëå, äàòèðóåò
900-950 ãã. (Àíäðîùóê 1999, 54).
Íà òåððèòîðèè Åâðîïû äàííûé òèï íàêîíå÷íèêîâ òàêæå ÿâëÿåòñÿ íàèáîëåå ðàñïðîñòðàí¸ííûì. Òàê â ðàáîòå Ï. Ïàóëüñåíà ïðèâîäÿòñÿ äàííûå î 13 íàêîíå÷íèêàõ áåç ó÷¸òà
äðåâíåðóññêèõ è ïðóññêèõ íàõîäîê (Paulsen
1953, 28-33). Â. Êàçàêÿâè÷óñ ó÷¸ë 17 íàêîíå÷íèêîâ «ñ ìîòèâîì ïòèöû», ïðîèñõîäÿùèõ
ñ òåððèòîðèè ðàññåëåíèÿ áàëòñêèõ ïëåì¸í,
íî â ýòî êîëè÷åñòâî âîøëî, ïî êðàéíåé ìåðå,
äâà íàêîíå÷íèêà ñ ëèíåéíîé îðíàìåíòàöèåé12
(Kazakevièius 1998, 290-191).
Íà òåððèòîðèè Ïîëüøè íàéäåíî òðè íàêîíå÷íèêà òèïà Ãí-I.2 (Janowski 2006, 24-26).

10  ëèòåðàòóðå óêàçûâàåòñÿ åù¸ îäèí íàêîíå÷íèê íîæåí èç Ïðèëàäîæüÿ, ÿêîáû íàéäåííûé â êóðãàíå ó ä. Çàëþùèê
(Paulsen 1953, 31). Ñêîðåå âñåãî, ýòî îøèáêà, äîïóùåííàÿ åù¸ Ò. Àðíå, óêàçàâøèì íàêîíå÷íèê, íàéäåííûé ó ä. Ãîðêà,
êàê íàéäåííûé ó ä. Çàëþùèê (Àrne 1913, 382, Abb. 16).
11 Áëàãîäàðþ Ï. Ã. Ãàéäóêîâà çà ïðåäîñòàâëåííóþ èíôîðìàöèþ îá îáñòîÿòåëüñòâàõ íàõîäêè íîâãîðîäñêîãî íàêîíå÷íèêà.
12 Óêàçàííûå íàêîíå÷íèêè ïî ðÿäó ïðèçíàêîâ íå îòíîñÿòñÿ ê òèïó I-1 ïî íàøåé òèïîëîãèè.  òèïîëîãèè Ï. Ïàóëüñåíà
èì ñîîòâåòñòâóþò íàêîíå÷íèêè ïîäãðóïïû ñ «øâåäñêî-âàðÿæñêîé» ãðóïïû íàêîíå÷íèêîâ (Paulsen 1953, 26-28).

92

Ñåðãåé Þ. Êàèíîâ

1

2

0

3 cm

Ðèñ. 8. Íàêîíå÷íèêè íîæåí ãðóïïû Ãí-II. 1 – ¹ 12; 2 – ¹ 11. Ðèñ. À. Ñ. Äåìåíòüåâîé.
Fig. 8. Sword’s chapes, type Gn-II. 1 – No. 12; 2 – No. 11. Drawn by A. S. Dement?eva.

Íàêîíå÷íèê èç Warszawy-Starego Bródna äàòèðóåòñÿ X-XI ââ., íàêîíå÷íèê èç Âîëèíà
(Wolin) – ïîñëåäíåé ÷åòâåðòüþ Õ âåêà (ibidem,
26).

Íàõîäêîé â ñëîå âòîðîé ïîëîâèíû Õ âåêà
îáëîìêà ëèòåéíîé ôîðìû ïîäòâåðæäàåòñÿ ïðîèçâîäñòâî ïîäîáíûõ íàêîíå÷íèêîâ â Áèðêå
(Strömberg 1951, 237-238; Paulsen 1953, 27,

Íàêîíå÷íèêè íîæåí ìå÷åé èç Ãí¸çäîâà

93

Ï. Ïàóëüñåí ïðåäïîëàãàë â êà÷åñòâå öåíòðîâ ïðîèçâîäñòâà ïîäîáíûõ íàêîíå÷íèêîâ â ïåðâóþ î÷åðåäü Áèðêó, à òàêæå Ãîòëàíä è «îêðóãó Êèåâà» (Paulsen 1953, 33).
Ñ íàøåé òî÷êè çðåíèÿ, ïîÿâëåíèå
íàêîíå÷íèêîâ òèïà Ãí-I.2 ñëåäóåò äàòèðîâàòü ïåðâîé ïîëîâèíîé (ñêîðåå, âòîðîé
÷åòâåðòüþ) Õ âåêà è ìîæíî ñâÿçàòü ñî
Ñêàíäèíàâèåé, ãäå íà ïîñåëåíèè Áèðêè
çàôèêñèðîâàíî èõ ïðîèçâîäñòâî. Îïèðàÿñü íà íîâãîðîäñêóþ íàõîäêó ìîæíî
óòâåðæäàòü, ÷òî íà òåððèòîðèè Äðåâíåé
Ðóñè äàííûé òèï íàêîíå÷íèêîâ ïîÿâèëñÿ, ïî êðàéíåé ìåðå, â 30-õ ãîäàõ
Õ âåêà. Âîçìîæíî, âòîðîé ÷åòâåðòüþ
Õ âåêà äàòèðóþòñÿ íåêîòîðûå ïîãðåáåíèÿ ñ ïîäîáíûìè íàêîíå÷íèêàìè Øåñòîâèöêîãî ìîãèëüíèêà. Âåðõíÿÿ õðîíîëîãè÷åñêàÿ ãðàíèöà áûòîâàíèÿ ýòîãî
òèïà íà òåððèòîðèè Äðåâíåé Ðóñè ïî
àðõåîëîãè÷åñêèì äàííûì îãðàíè÷åíà
êîíöîì Õ âåêà13.

0

3 cm

Ôîòî 4. Íàêîíå÷íèêè íîæåí ãðóïïû Ãí-II. 1 – ¹ 11; 2 – ¹ 12. Ôîòî
Ñ. Þ. Êàèíîâ.
Photo 4. Sword’s chapes, type Gn-II. 1 – No. 11; 2 – No. 12. Photo by S. Yu.
Kainov.

Àbb. 22). Ï. Ïàóëüñåí îòìå÷àë, ÷òî íàêîíå÷íèê èç
Þãî-Âîñòî÷íîãî Ïðèëàäîæüÿ (ä. Ãîðêà) ïîëíîñòüþ
ñîîòâåòñòâóåò ýòîé ëèòåéíîé ôîðìå è ìîæåò ñ÷èòàòüñÿ èìïîðòîì èç Áèðêè. Íî øèðîêàÿ ðàñïðîñòðàí¸ííîñòü ýòîãî òèïà â Ñåâåðíîé è Âîñòî÷íîé
Åâðîïå ïîçâîëÿåò ïðåäïîëàãàòü íàëè÷èå íåñêîëüêèõ öåíòðîâ ïðîèçâîäñòâà íàêîíå÷íèêîâ òèïà Ãí-I.2.

Ãí-II. Íàêîíå÷íèêè ñ ìîòèâîì ñîâìåù¸ííûõ ôèãóð ÷åëîâåêà è ïòèöû
 ýòó ãðóïïó âûäåëåíû íàêîíå÷íèêè, êîòîðûå Ï. Ïàóëüñåí îòíîñèë ê «ñêàíäèíàâñêîé ãðóïïå» íàêîíå÷íèêîâ «ñ ìîòèâîì ïòèöû», âèäÿ â îðíàìåíòàöèè
íàêîíå÷íèêà ñèëüíî ñòèëèçîâàííîå èçîáðàæåíèå ïòèöû (Paulsen 1953, 17). Íî,
ñ íàøåé òî÷êè çðåíèÿ, äàííûå íàêîíå÷íèêè íåñóò èçîáðàæåíèå ñîâìåù¸ííûõ ôèãóð ÷åëîâåêà è ïòèöû.  ýòîì
íàñ óáåæäàåò íåäàâíî íàéäåííûé ïðè
ðàñêîïêàõ ïîñåëåíèÿ Áèðêè íàêîíå÷íèê
íîæåí (ðèñ. 7:1). Íà îäíîé ñòîðîíå íàêîíå÷íèêà ÷¸òêî ðàçëè÷èìû ôèãóðû ïòèöû è ÷åëîâåêà, ïðè÷¸ì ôèãóðà ÷åëîâåêà
íàëîæåíà íà ïòèöó è êàê áû ñïëåòåíà
ñ íåþ. Íà äðóãîé ñòîðîíå – ôèãóðà ïòèöû, óñëîæí¸ííàÿ ïëåò¸íûì îðíàìåíòîì (Ambrosiani 2001, 11-13, fig. 1:2-3).
Àðõåîëîãè÷åñêèé êîíòåêñò, èç êîòîðîãî ïðîèñõîäèò íàêîíå÷íèê, äàòèðóåòñÿ
900-930/940 ãã. (Àìáðîñèàíè, Àíäðîùóê
2006, 4, ðèñ. 2:3).
Êîìïîçèöèÿ èç ñïëåò¸ííûõ ôèãóð
ïòèöû è ÷åëîâåêà, ïî ìíåíèþ Ñ. Ëèíäêâèñòà, íàõîäèò ñâî¸ îáúÿñíåíèå â îäíîì èç ñþæåòîâ ñåâåðîåâðîïåéñêîé
ìèôîëîãèè. Êàê ñëåäóåò èç «Ìëàäøåé
Ýääû», âûêðàâ ì¸ä ïîýçèè ó äî÷åðè

13 Óêàçàííàÿ â ñòàòüå Í. Â. Åíèîñîâîé äàòèðîâêà íà÷àëîì XI âåêà ãí¸çäîâñêèõ êóðãàíîâ Ñåðã-85, Ë-73 è îäíîãî èç øåñòîâèöêèõ êóðãàíîâ ÿâëÿåòñÿ îïå÷àòêîé (Åíèîñîâà 1994, 105).

94

Ñåðãåé Þ. Êàèíîâ

1

2

0

3 cm

Ðèñ. 9. 1 – íàêîíå÷íèê íîæåí òèïà Ãí-III.1 – ¹ 13; 2 – íàêîíå÷íèê íîæåí òèïà Ãí- III.2 – ¹ 14. Ðèñ. À. Ñ. Äåìåíòüåâîé.
Fig. 9. 1 – sword’s chape, type Gn-III.1 – No. 13; 2 – sword’s chape, type Gn- III.2 – No. 14. Drawn by A. S. Dement?eva.

âåëèêàíà Ñóòòóíãà, Îäèí ñêðûëñÿ îò ïîãîíè,
ïðåâðàòèâøèñü â îðëà. Ðåàëèñòè÷íîå èçîáðàæåíèå ýòîãî ñþæåòà (ðèñ. 7:2) ïðèñóòñòâóåò
íà îäíîì èç ãîòëàíäñêèõ ðóíè÷åñêèõ êàìíåé
(Ambrosiani 2001, 13, fig. 1:4).

Èç Ãí¸çäîâà ïðîèñõîäÿò äâà ýêçåìïëÿðà
íàêîíå÷íèêîâ ñ ìîòèâîì ñîâìåù¸ííûõ ôèãóð
÷åëîâåêà è ïòèöû (¹¹ 11-12 â Êàòàëîãå; ðèñ.
8:1-2, ôîòî 4:1-2). Ïåðâûé íàéäåí ïðè ðàñêîïêàõ çàïàäíîé ÷àñòè ñåëèùà â ïàõîòíîì ñëîå,

Íàêîíå÷íèêè íîæåí ìå÷åé èç Ãí¸çäîâà

÷òî äåëàåò íåâîçìîæíîé åãî õðîíîëîãè÷åñêóþ
ëîêàëèçàöèþ. Íàêîíå÷íèê ñîõðàíèëñÿ ïî÷òè
ïîëíîñòüþ, îòñóòñòâóåò âåðõíÿÿ ÷àñòü ðàìêè
îäíîé èç ñòîðîí (ðèñ. 8:1, ôîòî 4:1). Îòëè÷èòåëüíàÿ ÷åðòà äàííîãî íàêîíå÷íèêà – íå÷¸òêèé, «çàìûòûé» ðåëüåô, ÷òî ïîçâîëÿåò
ïðåäïîëîæèòü åãî èçãîòîâëåíèå ïî îòòèñêó
áåç äàëüíåéøåé ïðîðàáîòêè îðíàìåíòà14.
Âòîðîé íàêîíå÷íèê îáíàðóæåí ñëó÷àéíî
ïðè ïðîêëàäêå ìåñòíûìè æèòåëÿìè ãàçîïðîâîäíîé òðàíøåè íà ãðàíèöå Öåíòðàëüíîé ãðóïïû êóðãàíîâ è ñåâåðî-çàïàäíîé ÷àñòè ñåëèùà.
Ó íàêîíå÷íèêà îáëîìàíà âåðõíÿÿ ïîëîâèíà
îäíîé èç ñòîðîí (ðèñ. 8:2, ôîòî 4:2). Îòñóòñòâèå ñëåäîâ îïëàâëåííîñòè è ôðàãìåíòàðíîñòü íàêîíå÷íèêà, ñêîðåå âñåãî, ñâèäåòåëüñòâóåò â ïîëüçó åãî ïðîèñõîæäåíèÿ èç êóëüòóðíîãî
ñëîÿ ñåëèùà. Êà÷åñòâî ïðîðàáîòêè îðíàìåíòà çíà÷èòåëüíî âûøå, íåæåëè ó ïðåäûäóùåãî
íàêîíå÷íèêà.
Ñ òåððèòîðèè Äðåâíåé Ðóñè ïðîèñõîäèò
åù¸ äâà íàêîíå÷íèêà ýòîãî òèïà – ïåðâûé íàéäåí ïðè ðàñêîïêàõ êîìïëåêñà âòîðîé ïîëîâèíû Õ âåêà íà ãîðîäèùå Êðóòèê, âòîðîé íàéäåí
â Íîâãîðîäå â ñëîå, äàòèðóåìîì 1065-1075 ãã.
(Ãîëóáåâà 1982, 227, ðèñ. 1:2; Âàðôîëîìååâà
1994, 171). Íàêîíå÷íèê ñ ãîðîäèùà Êðóòèê, ïî
ñâîèì îðíàìåíòàöèè è ïðîïîðöèÿì, î÷åíü ïîõîæ íà íàêîíå÷íèêè èç Ãí¸çäîâà.
Íàêîíå÷íèê èç Íîâãîðîäà îòëè÷àåòñÿ
ìåíüøåé âûñîòîé15 è âîçìîæíûì îòñóòñòâèåì
íîæêè-ïðèëèâà. Àíàëîãè÷íûå íîâãîðîäñêîìó
íàêîíå÷íèêè ïðåäñòàâëåíû íà òåððèòîðèè ðàññåëåíèÿ áàëòñêèõ ïëåì¸í, ãäå èõ íàéäåíî íå
ìåíåå ÷åòûð¸õ ýêçåìïëÿðîâ: Auce, Vežaièiai,
Ž¹sinas, Katuèiai (ïîäîáíûì îáðàçîì îðíàìåíòèðîâàíà ëèøü îäíà ñòîðîíà íàêîíå÷íèêà) (Kazakevièius 1998, 292). Åù¸ îäèí íàêîíå÷íèê, íåñêîëüêî îòëè÷àþùèéñÿ ðàçìåðàìè
è óäëèí¸ííûì âåðõíèì îêîí÷àíèåì ðàìêè,
íàéäåí â ìîãèëüíèêå Linkova, Ëèòâà (Kazakevièius 2000, 21, ðèñ. 3:1). Â. Êàçàêÿâè÷óñ
äàòèðóåò ýòè íàêîíå÷íèêè Õ-XI ââ. è ñ÷èòàåò
èõ èìïîðòîì èç Ñêàíäèíàâèè. Íà áàëòñêèõ
òåððèòîðèÿõ, ïî åãî ìíåíèþ, ïîäîáíûå íàêîíå÷íèêè äàëè èìïóëüñ äëÿ âîçíèêíîâåíèÿ
ìåñòíûõ âàðèàíòîâ íàêîíå÷íèêîâ – Ib2 è Ib3
ïî òèïîëîãèè Â. Êàçàêÿâè÷óñà (ibidem, 20).
14 Êîíñóëüòàöèÿ Í. Â. Åíèîñîâîé.
15 Âûñîòà ãí¸çäîâñêèõ íàêîíå÷íèêîâ

95

Ñòîèò îòìåòèòü, ÷òî íåïîñðåäñòâåííî â Ñêàíäèíàâèè íè îäíîãî ïîäîáíîãî «íèçêîãî» íàêîíå÷íèêà ñ ìîòèâîì ñîâìåù¸ííûõ ôèãóð ÷åëîâåêà è ïòèöû íå íàéäåíî. Ïîýòîìó, ñ íàøåé
òî÷êè çðåíèÿ, ó÷èòûâàÿ êîëè÷åñòâî íàéäåííûõ íàêîíå÷íèêîâ, âïîëíå äîïóñòèìî ñ÷èòàòü
ïðèáàëòèéñêèå è íîâãîðîäñêèé ýêçåìïëÿðû
áàëòñêîé ðàçíîâèäíîñòüþ ñêàíäèíàâñêèõ ïî
ïðîèñõîæäåíèþ íàêîíå÷íèêîâ «ñ ìîòèâîì ñîâìåù¸ííûõ ôèãóð ÷åëîâåêà è ïòèöû»16.
Ïî äàííûì Ï. Ïàóëüñåíà íà òåððèòîðèè
Åâðîïû áåç ó÷¸òà äðåâíåðóññêèõ ýêçåìïëÿðîâ
íàéäåíî 12 «âûñîêèõ» íàêîíå÷íèêîâ «ñêàíäèíàâñêîé ãðóïïû» (íàêîíå÷íèêè ñ ìîòèâîì
«ñîâìåù¸ííûõ ôèãóð ÷åëîâåêà è ïòèöû» ïî
íàøåé òèïîëîãèè) – Øâåöèÿ, î-âà Ãîòëàíä
è Ýëàíä – 7 ýêç., Íîðâåãèÿ – 2 ýêç., Èñëàíäèÿ,
Äàíèÿ, Ãåðìàíèÿ – ïî 1 ýêç. (Paulsen 1953, 18).
 íåäàâíåé ðàáîòå Á. Àìáðîñèàíè óêàçûâàåò
åù¸ îäèí íàêîíå÷íèê ñ òåððèòîðèè Øâåöèè
(Ambrosiani 2001, 16).
Ï. Ïàóëüñåí äàòèðîâàë íàêîíå÷íèêè «ñêàíäèíàâñêîé ãðóïïû» âòîðîé ïîëîâèíîé Õ âåêà
(Paulsen 1953, 20). Âîçìîæíî, â êîíöå Õ íà
òåð?èòoð?è ?àññåëåíèÿ áàëòñêèõ ïëåìåí íà÷èíàþò ïðîèçâîäèòüñÿ «íèçêèå» íàêîíå÷íèêè ñ ìîòèâîì «ñîâìåù¸ííûõ ôèãóð ÷åëîâåêà è ïòèöû»,
à òàêæå ìåñòíûå òèïû íàêîíå÷íèêîâ ñ èñêàæåííîé òðàêòîâêîé ýòîãî ìîòèâà (òèï Ib2 ïî
òèïîëîãèè Êàçàêÿâè÷óñà).
Ãí-III. Íàêîíå÷íèêè ñ ìîòèâîì ÷åòâåðîíîãîãî æèâîòíîãî
Ýòî äîâîëüíî áîëüøàÿ ãðóïïà, îáúåäèíÿþùàÿ â ñåáå íàêîíå÷íèêè ñ ðàçëè÷íîé òðàêòîâêîé îñíîâíîãî ñþæåòà – ÷åòâåðîíîãîãî
æèâîòíîãî, ïåðåâèòîãî çìå¸é.  òèïîëîãèè
Ï. Ïàóëüñåíà ê íàêîíå÷íèêàì «ñ ãåðìàíñêèì ìîòèâîì ÷åòâåðîíîãîãî æèâîòíîãî», îòíîñèòñÿ ÷åòûðå ãðóïïû íàêîíå÷íèêîâ (ibidem, 35-57).
 Ãí¸çäîâî íàéäåíî äâà íàêîíå÷íèêà,
íåñóùèå íà ñåáå èçîáðàæåíèå ÷åòâåðîíîãîãî
æèâîòíîãî. Îíè îòíîñÿòñÿ ê ðàçíûì òèïàì
(¹¹ 13-14 â Êàòàëîãå; ðèñ. 9:1-2, ôîòî 5:1-2).
Ïåðâûé íàêîíå÷íèê (Ãí-III.1) íàéäåí ïðè
ïîìîùè ìåòàëëîäåòåêòîðà íà çàïàäíîé ÷àñòè
ñåëèùà (ðèñ. 9:1, ôîòî 5:1). Ïðèìå÷àòåëüíî,
÷òî âíóòðè íàêîíå÷íèêà ñîõðàíèëèñü îñòàòêè

îêîëî 75-78 ìì, íîâãîðîäñêîãî – 62 ìì. Ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî íèæíÿÿ ÷àñòü
íîâãîðîäñêîãî íàêîíå÷íèêà áûëà ïîâðåæäåíà è ðåêîíñòðóèðóåìàÿ âûñîòà íàêîíå÷íèêà ñîñòàâëÿëà îêîëî 65 ìì.
Îòñóòñòâèå íîæêè-ïðèëèâà ïðåäïîëàãàåòñÿ íà îñíîâàíèè àíàëîãè÷íûõ «ìàëûõ» íàêîíå÷íèêîâ ñ ìîòèâîì ñîâìåù¸ííûõ
ôèãóð ÷åëîâåêà è ïòèöû, ïðîèñõîäÿùèõ ñ òåððèòîðèè áàëòñêèõ ïëåì¸í.
16 Åäèíñòâåííûé èçâåñòíûé àâòîðó íàêîíå÷íèê ñ ìîòèâîì ñîâìåù¸ííûõ ôèãóð ïòèöû è ÷åëîâåêà, îòëè÷àþùèéñÿ îò
îñòàëüíûõ îòñóòñòâèåì íîæêè-ïðèëèâà, íàéäåí â Øâåöèè (Thunmark-Nylen 1998, tabl. 231:6). Íî è åãî âûñîòà áîëüøå
íîâãîðîäñêîãî è ïðèáàëòèéñêèõ.

96

Ñåðãåé Þ. Êàèíîâ

2

1

0

3 cm

Ôîòî 5. 1 – íàêîíå÷íèê íîæåí òèïà Ãí-III.1 – ¹ 13; 2 – íàêîíå÷íèê íîæåí òèïà Ãí- III.2 – ¹ 14. Ôîòî Ñ. Þ. Êàèíîâ.
Photo 5. 1 – sword’s chape, type Gn-III. 1 – No. 13; 2 – sword’s chape, type Gn-III. 2 – No. 14. Photo by S. Yu. Kainov.

íîæåí (äåðåâî, îáìîòàííîå ìàòåðèåé ïîëîòíÿíîãî ïåðåïëåòåíèÿ). Çàïàäíàÿ ÷àñòü ñåëèùà ïðèìûêàåò ê êóðãàíàì Öåíòðàëüíîé ãðóïïû è ñêîðåå âñåãî íàêîíå÷íèê ïðîèñõîäèò èç îäíîãî
èç ðàçðóøåííûõ ðàñïàøêîé ïîãðåáåíèé.
 îñíîâå îðíàìåíòàëüíîé êîìïîçèöèè
íàêîíå÷íèêà âïèñàííîå â ðàìêó S-îâèäíîå
ñ ðóá÷àòûì çàïîëíåíèåì òåëî æèâîòíîãî, âûïîëíåííîå â êàíîíàõ ñêàíäèíàâñêîãî ñòèëÿ
Jelling. Ãîëîâà ýòîãî æèâîòíîãî, âûïîëíåííàÿ â ñòèëå Borre, ÿâëÿåòñÿ îêîí÷àíèåì âåðõà
ðàìêè íàêîíå÷íèêà. Âîêðóã òåëà æèâîòíîãî
ïðèñóòñòâóþò ïåòëåâûå ïåðåïëåòåíèÿ, ôîðìèðóþùèå òåëî çìåè. Íèæíÿÿ ÷àñòü ðàìêè
îêàí÷èâàåòñÿ ïðèëèâîì, îôîðìëåííûì â âèäå
òð¸õ÷àñòíîé øàéáû.
Íà òåððèòîðèè Äðåâíåé Ðóñè, êðîìå ãí¸çäîâñêîãî íàêîíå÷íèêà, íàéäåí åù¸ îäèí –
â êóðãàíå ó ñ. Ëåîíîâî (Þãî-Âîñòî÷íîå Ïðèëàäîæüå). Ýòîò êîìïëåêñ Î. È. Áîãóñëàâñêèé
äàòèðóåò 950-980 ãã. (Áîãóñëàâñêèé 1991, 108109). Ïðåäïîëàãàëîñü, ÷òî è ñèëüíî ôðàãìåíòèðîâàííûé íàêîíå÷íèê èç ÷åðíèãîâñêîãî êóðãàíà Ãóëüáèùå òàêæå ìîæíî àòðèáóòèðîâàòü
ýòîìó òèïó (Åíèîñîâà 1994, 115). Íî ïðè äåòàëüíîì èçó÷åíèè ôðàãìåíòîâ îêàçàëîñü, ÷òî

îí ïðèíàäëåæèò ê äðóãîìó òèïó íàêîíå÷íèêîâ
ñ «ìîòèâîì ÷åòâåðîíîãà» – ê «øâåäñêîé ãðóïïå X âåêà» ïî òèïîëîãèè Ï. Ïàóëüñåíà (Paulsen
1953, 45-47, Àbb. 42-43, 47).
Ï. Ïàóëüñåí îòíîñèë íàêîíå÷íèêè òèïà
Ãí-III.1 ê «ñêàíäèíàâñêîé ãðóïïå íàêîíå÷íèêîâ
X âåêà» (ibidem, 35-44). Ïî åãî äàííûì, ïîìèìî äðåâíåðóññêèõ íàéäåíî íå ìåíåå 14
íàêîíå÷íèêîâ ýòîé ãðóïïû – Äàíèÿ – 2 ýêç.,
Àíãëèÿ – 1 ýêç., Èñëàíäèÿ – 2 ýêç., Øâåöèÿ –
8 ýêç., Âîëæñêàÿ Áîëãàðèÿ – 1 ýêç. (ibidem,
37-41)17. Ï. Ïàóëüñåí ñ÷èòàë ïîäîáíûå íàêîíå÷íèêè íàèáîëåå ðàííèìè è äàòèðîâàë èõ
ïîÿâëåíèå ïåðâîé ïîëîâèíîé Õ âåêà (ibidem,
41-42). Ðàííþþ äàòèðîâêó (ïåðâàÿ ïîëîâèíà –
ñåðåäèíà Õ âåêà) ïîääåðæàëà â ñâîåé ðàáîòå
è Í. Â. Åíèîñîâà (1994, 104). Ïðè ðàñêîïêàõ
øâåäñêîãî ïîñåëåíèÿ Áèðêà îáëîìîê ïîäîáíîãî íàêîíå÷íèêà íàéäåí â ñëîÿõ, îòíîñÿùèõñÿ ê 950-975 ãã. (Àìáðîñèàíè, Àíäðîùóê
2006, 5, ðèñ. 5:1). Ïðè îïðåäåëåíèè õðîíîëîãè÷åñêîé ëîêàëèçàöèè íàêîíå÷íèêîâ ýòîãî
òèïà èíòåðåñíî íàáëþäåíèå Ñ. Ôþãëåñàíã. Ïî
å¸ ìíåíèþ, â îðíàìåíòèêå òàêèõ íàêîíå÷íèêîâ çàìåòíî âëèÿíèå ñòèëÿ Mammen (Fuglesang 1991, 95). Ðàñïðîñòðàíåíèå ýòîãî ñòèëÿ

17 Èçâåñòíî íåñêîëüêî öåëüíîëèòûõ àíàëîãè÷íûõ ïî îðíàìåíòàöèè íàêîíå÷íèêîâ: Ïðèáàëòèêà – 3 ýêç., Âåíãðèÿ – 1 ýêç.,
Àíãëèÿ – 1 ýêç., Äðåâíÿÿ Ðóñü – 2 ýêç., «Âîëæñêèé ïóòü» – 1 ýêç. (Åíèîñîâà 1994, 115; Òîìñèíñêèé 1997, 388, ðèñ. 3:1;
Kazakevièius 1998, 296-297; Mills 2001, 100, V280; Çîöåíêî 2004, 98, ðèñ. 7).

Íàêîíå÷íèêè íîæåí ìå÷åé èç Ãí¸çäîâà

â Ñêàíäèíàâèè äàòèðóåòñÿ áîëüøèíñòâîì èññëåäîâàòåëåé âòîðîé ïîëîâèíîé Õ âåêà (Jansson
1991, 273).
Åù¸ îäèí ãí¸çäîâñêèé íàêîíå÷íèê ñ ìîòèâîì «÷åòâåðîíîãîãî æèâîòíîãî», ïðèíàäëåæàùèé ê äðóãîìó òèïó (Ãí-III.2), íàéäåí â êóðãàíå Ñèç.-1896-97?/Ö-107 (ðèñ. 9:2, ôîòî 5:2).
Ñîñòàâ èíâåíòàðÿ íå ïîçâîëÿåò äàòèðîâàòü
ïîãðåáåíèå òî÷íåå, ÷åì â ïðåäåëàõ Õ âåêà
(Øèðèíñêèé 1999, 111).
Äàííûé íàêîíå÷íèê ñèëüíî îòëè÷àåòñÿ
îò âûøåîïèñàííîãî, êàê ìîðôîëîãè÷åñêè (çíà÷èòåëüíî íèæå, îòñóòñòâóåò ïðèëèâ-íîæêà), òàê
è îðíàìåíòàëüíî. Ó äàííîãî íàêîíå÷íèêà «÷åòâåðîíîãîå æèâîòíîå» ñ S-âèäíûì òóëîâèùåì
ïîëíîñòüþ âïèñàíî â åãî ðàìêó. Ðàçâîðîò ãîëîâû â ïðîôèëü è ïîïåðå÷íàÿ øòðèõîâêà òåëà
æèâîòíîãî – õàðàêòåðíûå ïðèçíàêè ñòèëÿ Jelling. Áîêîâûå ñòîðîíû ðàìêè íàêîíå÷íèêà îðíàìåíòèðîâàíû «ëåñòíè÷íîé ïëåò¸íêîé».
Ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî íàêîíå÷íèê õàðàêòåðèçóåòñÿ ãðóáîé ïðîðàáîòêîé äåòàëåé, ÷òî
â ðÿäå ìîìåíòîâ íå ïîçâîëÿåò ðàçëè÷èòü äåòàëè
òåëà æèâîòíîãî.
Àíàëîãè÷íûé íàêîíå÷íèê, îòëè÷àþùèéñÿ
ëó÷øåé ïðîðàáîòêîé, ñëó÷àéíî íàéäåí íà ×ààäàåâñêîì ãîðîäèùå â îêðåñòíîñòÿõ ã. Ìóðîìà
(Ïóøêèíà 1988, 164, ðèñ. 1:4). Åùå îäèí íàêîíå÷íèê îáíàðóæåí â 2006 ãîäó ïðè ðàñêîïêàõ
â Øåñòîâèöêîì ìîãèëüíèêå ïîãðåáåíèÿ â äåðåâÿííîé êàìåðå, äàòèðóåìîãî ïåðâîé ïîëîâèíîé Õ âåêà (Ìîöÿ, Êîâàëåíêî, Îñàä÷èé, Ñèòèé
2007, 295-297).
Çà ïðåäåëàìè òåððèòîðèè Äðåâíåé Ðóñè
íàêîíå÷íèêîâ òèïà Ãí-III.2 íåèçâåñòíî. Íàõîäêà òð¸õ íàêîíå÷íèêîâ, ñõîäíûõ ìåæäó ñîáîé,
ïîçâîëÿåò ïðåäïîëîæèòü èõ ìåñòíîå äðåâíåðóññêîå èçãîòîâëåíèå. Ê ýòîìó âûâîäó ïðèø¸ë
Ï. Ïàóëüñåí, êîòîðûé ñ÷èòàë íàêîíå÷íèêè,
íàéäåííûå â Ãí¸çäîâî è ×ààäàåâî, «ñàìîñòîÿòåëüíîé ëîêàëüíîé ôîðìîé» «øâåäñêîé ãðóïïû» íàêîíå÷íèêîâ «ñ ìîòèâîì ÷åòâåðîíîãî
æèâîòíîãî» (Paulsen 1953, 47). Í. Â. Åíèîñîâà
îòìåòèëà ñõîæåñòü îðíàìåíòèêè ãí¸çäîâñêîãî
íàêîíå÷íèêà è êðóãëûõ ïîäâåñîê òèïà 154/155
ïî òèïîëîãèè ß. Ïåòåðñåíà, äàòèðóþùèõñÿ âòîðîé ïîëîâèíîé Õ – íà÷àëîì XI ââ. è íà îñíîâàíèè ýòîãî ñõîäñòâà îòíåñëà ãí¸çäîâñêèé è ÷ààäàåâñêèé íàêîíå÷íèêè êî âðåìåíè íå ðàíåå
âòîðîé ïîëîâèíû Õ âåêà (Åíèîñîâà 1994, 107).
Ãí-IV. Íàêîíå÷íèêè ñ ìîòèâîì ÷åëîâå÷åñêîé ôèãóðû
 îòäåëüíóþ ãðóïïó ñëåäóåò âûäåëèòü
íàêîíå÷íèêè ñ «ëè÷èíîé» â öåíòðå ëåíòî÷íîãî
ïëåòåíèÿ. Âîçìîæíî, çäåñü ìû âèäèì ðàçâèòèå

97

îðíàìåíòàëüíîé ñõåìû íàêîíå÷íèêîâ ñ ìîòèâîì ÷åëîâå÷åñêîé ôèãóðû, íå óñëîæíåííîé
ïëåòåíûì îðíàìåíòîì, ïðåäñòàâëåííîé íà ýêçåìïëÿðàõ èç Èñëàíäèè (Ljarskogen) è Àíãëèè
(ðèñ. 10:3-4; Paulsen 1953, 50, Àbb. 55; Mills
2001, 101, V281). Íà ýòèõ íàêîíå÷íèêàõ ÷¸òêî
îáîçíà÷åíà ÷åëîâå÷åñêàÿ ôèãóðà ñ ðàçâåäåííûìè â ñòîðîíû è îïóùåííûìè âíèç ðóêàìè,
ñòîÿùàÿ íà ãîëîâå æèâîòíîãî. Òåëî ôèãóðû
ïðîðàáîòàíî ãîðèçîíòàëüíûìè ëèíèÿìè, èìèòèðóþùèìè ð¸áðà èëè ñêëàäêè îäåæäû. Âåðõíÿÿ ÷àñòü ãîëîâû ôèãóðû íà íàêîíå÷íèêå èç
Èñëàíäèè îêàéìëåíà ñâîåãî ðîäà íèìáîì, à íà
íàêîíå÷íèêå èç Àíãëèè – ëåíòîé, ñôîðìèðîâàííîé â âèäå òð¸õ ïîëóêðóæèé.
Ðàçâèòèå ýòîé îðíàìåíòàëüíîé ñõåìû ñ íàøåé òî÷êè çðåíèÿ è ïðèâåëî ê ïîÿâëåíèþ òàê
íàçûâàåìûõ íàêîíå÷íèêîâ ñ «ëè÷èíîé» â öåíòðå ëåíòî÷íîãî ïëåòåíèÿ. Âûäåëÿþòñÿ íàêîíå÷íèêè ñ «àíòðîïîìîðôíîé ëè÷èíîé» è íàêîíå÷íèêè ñ «çîîìîðôíîé ëè÷èíîé» (Åíèîñîâà
1994, 106). Îðíàìåíòàëüíûå îñîáåííîñòè íàêîíå÷íèêîâ ñ ÷èñòûì ìîòèâîì ÷åëîâå÷åñêîé
ôèãóðû ÷¸òêî ïðîñëåæèâàåòñÿ ó íàêîíå÷íèêîâ
ñ «àíòðîïîìîðôíîé ëè÷èíîé» – ñîõðàíÿþòñÿ
òðè ïîëóêðóæüÿ îêîëî âåðõíåé ÷àñòè ãîëîâû,
÷åëîâå÷åñêîå òåëî ñ ÷¸òêî ïðîðàáîòàííûìè
ð¸áðàìè èëè ñêëàäêàìè îäåæäû, ãîëîâà æèâîòíîãî, íà êîòîðîé ñòîèò ÷åëîâåê. Îðíàìåíòèêà íàêîíå÷íèêîâ ñ «çîîìîðôíîé ëè÷èíîé»
áîëåå îòäàë¸ííî íàïîìèíàåò èçíà÷àëüíóþ îðíàìåíòàëüíóþ ñõåìó íàêîíå÷íèêîâ ñ «ìîòèâîì
÷åëîâå÷åñêîé ôèãóðû».
Ï. Ïàóëüñåí íàêîíå÷íèêè ñ «ëè÷èíîé»
â öåíòðå ëåíòî÷íîãî ïëåòåíèÿ îòíîñèë ê ãðóïïå íàêîíå÷íèêîâ «â çâåðèíîì ñòèëå ðàéîíà
Áàëòèêè», îòíîñÿùóþñÿ ê íàêîíå÷íèêàì ñ «ìîòèâîì ÷åòâåðîíîãîãî æèâîòíîãî» (Paulsen 1953,
48-53).
Øâåäñêàÿ èññëåäîâàòåëüíèöà Ø. Õèäåíøòåðíà-Éîíñîí òàêæå âèäèò â îñíîâå îðíàìåíòàöèè íàêîíå÷íèêîâ ñ «ëè÷èíîé» èçîáðàæåíèå
àíòðîïîìîðôíîé ôèãóðû (Hedenstierna-Jonson
2002, 103).  çàâèñèìîñòè îò ðàçëè÷èé â òðàêòîâêå ãîëîâû, ãðóïïà íàêîíå÷íèêîâ ñ «àíòðîïîìîðôíîé ôèãóðîé», ïî ìíåíèþ øâåäñêîé
èññëåäîâàòåëüíèöû, ðàçäåëÿåòñÿ íà ÷åòûðå ïîäãðóïïû. Ïîäãðóïïà À – íàêîíå÷íèêè ñ «çîîìîðôíîé ëè÷èíîé», ïîäãðóïïà B – íàêîíå÷íèêè ñ «àíòðîïîìîðôíîé ëè÷èíîé», ïîäãðóïïà
Ñ – íàêîíå÷íèêè ñ «çîîìîðôíîé ëè÷èíîé»,
ñõîæåé ïî òðàêòîâêå ñ èçîáðàæåíèÿìè íà
îâàëüíûõ ôèáóëàõ òèïà Ð48, ïîäãðóïïà D –
íàêîíå÷íèêè ñ èñêàæåííûì ìîòèâîì. Íàêîíå÷íèê èç Èñëàíäèè, âûøåóïîìÿíóòûé íàìè,
Ø. Õèäåíøòåðíà-Éîíñîí íå âêëþ÷àåò íè â îäíó

98

Ñåðãåé Þ. Êàèíîâ

2

1

0

3

3 cm

4

Ðèñ. 10. 1 – íàêîíå÷íèê íîæåí ãðóïïû Ãí-IV – ¹ 15 (Ðèñ. À. Ñ. Äåìåíòüåâîé); 2 – íàêîíå÷íèê ñ «çîîìîðôíîé ëè÷èíîé», Ãîòëàíä,
Øâåöèÿ (ïî Paulsen 1953, Abb 53); 3-4 – íàêîíå÷íèêè ñ ìîòèâîì ÷åëîâå÷åñêîé ôèãóðû, íå óñëîæí¸ííîé ïëåò¸ííûì îðíàìåíòîì, èç
Èñëàíäèè (Ljarskogen) è Àíãëèè (3 – ïî Paulsen 1953, 50, Abb. 55; 4 – Saxon & Vikings 2001, 101, V281).
Fig. 10. 1 – sword’s chape, type Gn-IV – No 15 (Drawn by A. S. Dement´eva); 2 – sword’s chape with a motif of zoomorphical mask, Gotland,
Sweden (after Paulsen 1953, Abb. 53); 3-4 – sword’s chapes with a motif of human figure not complicated with braided ornament, from Iceland
(Ljarskogen) and England (3 – after Paulsen 1953, 50, Abb. 55; 4 – after Saxon & Vikings 2001, 101, V281).

èç ïîäãðóïï, ñ÷èòàÿ åãî ñòèëèñòè÷åñêè íåâûðàæåííûì, ÷òî, ïî å¸ ìíåíèþ, ðàçèòåëüíî îòëè÷àåò
ýòîò íàêîíå÷íèê îò îñòàëüíûõ. Ñ íàøåé òî÷êè
çðåíèÿ, ïðåäëîæåííîå äåëåíèå ñëåäóåò íåñêîëüêî èçìåíèòü: òèï 1 – íàêîíå÷íèêè ñ «÷åëîâå÷åñêîé

ôèãóðîé» íå óñëîæíåííîé ïëåò¸ííûì îðíàìåíòîì, òèï 2 – íàêîíå÷íèêè ñ «àíòðîïîìîðôíîé
ëè÷èíîé», òèï 3 – íàêîíå÷íèêè ñ «çîîìîðôíîé
ëè÷èíîé», òèï 4 – íàêîíå÷íèêè ñ èñêàæåííûì
ìîòèâîì «àíòðîïîìîðôíîé ôèãóðû»18.

18 Âûäåëåíèå â îòäåëüíûé òèï íàêîíå÷íèêîâ ñ «çîîìîðôíîé ëè÷èíîé», ñõîæèõ ïî òðàêòîâêå ñ èçîáðàæåíèÿìè íà
îâàëüíûõ ôèáóëàõ òèïà Ð48, ñ íàøåé òî÷êè çðåíèÿ íå îïðàâäàíî. Äàííûå íàêîíå÷íèêè ÿâëÿþòñÿ âàðèàíòîì âíóòðè
ïðåäëîæåííîãî íàìè òèïà 3.

99

Íàêîíå÷íèêè íîæåí ìå÷åé èç Ãí¸çäîâà

0

3 cm

Ôîòî 6. Íàêîíå÷íèê íîæåí ãðóïïû Ãí-IV – ¹ 15. Ôîòî Ñ. Þ. Êàèíîâ.
Photo 6. Sword’s chape, type Gn-IV – No. 15. Photo by S. Yu. Kainov.

 ëèòåðàòóðå âûñêàçûâàëîñü íåñêîëüêî
èíòåðïðåòàöèé èçîáðàæåíèÿ íà íàêîíå÷íèêàõ
ñ «ëè÷èíîé».  ñòàòüå Â. È. Êóëàêîâà è Î. Â. Èîâà
âûñêàçàíî ïðåäïîëîæåíèå, ÷òî íàêîíå÷íèêè
ñ ëè÷èíîé íåñóò èçîáðàæåíèå «Îäèíà, îáåèìè
ñâîèìè ðóêàìè îáíèìàþùåãî äâóõ ñâîèõ ìèñòè÷åñêèõ ñïóòíèêîâ – âîðîíîâ Õóãèíà è Ìóíèíà» (Êóëàêîâ, Èîâ 2001, 81). Ø. ÕèäåíøòåðíàÉîíñîí, íàïðîòèâ, âèäèò â îðíàìåíòàëüíîé
êîìïîçèöèè íàêîíå÷íèêîâ èçîáðàæåíèå ðàñïÿòîãî Õðèñòà, â êà÷åñòâå àíàëîãèè ïðèâîäÿ
èçîáðàæåíèå íà êàìíå èç Åëëèíãå â Äàíèè,
êîòîðûé äàòèðóåòñÿ 960-1050 ãã. (HedenstiernaJonson 2002, 107, 111). Øâåäñêàÿ èññëåäîâàòåëüíèöà ïðåäïîëàãàåò, ÷òî âëàäåëüöû ìå÷åé,
ñíàáæ¸ííûõ íîæíàìè ñ íàêîíå÷íèêàìè ñ «àíòðîïîìîðôíîé» ôèãóðîé, áûëè ïîääàííûìè
äàòñêèõ ïðàâèòåëåé è ðàñïðîñòðàíåíèå ïîäîáíûõ íàêîíå÷íèêîâ îòðàæàåò «äèïëîìàòè÷åñêèå êîíòàêòû è ïîëèòè÷åñêèå âçàèìîîòíîøåíèÿ, îñóùåñòâëÿåìûå ðàííèì äàòñêèì äâîðîì»
(ibidem, 111).
 Ãí¸çäîâî íàéäåí îäèí íàêîíå÷íèê ñ «àíòðîïîìîðôíîé ëè÷èíîé» â öåíòðå ïëåò¸ííîãî
îðíàìåíòà (¹ 15 â Êàòàëîãå; ðèñ. 10:1, ôîòî 6).
Îí íàéäåí ïðè ïîìîùè ìåòàëëîäåòåêòîðà è åãî
äàòèðîâêà ïî àðõåîëîãè÷åñêîìó êîíòåêñòó íåâîçìîæíà.

Íà òåððèòîðèè Âîñòî÷íîé Åâðîïû èçâåñòíû åù¸ òðè íàêîíå÷íèêà, àíàëîãè÷íûå
ãí¸çäîâñêîìó – êóðãàí 137 ó ñ. Âàñèëüêè19,
Èñêîðîñòåíü, Õåðñîíåñ (Åíèîñîâà 1994, 114).
Åù¸ îäèí íàêîíå÷íèê ïðîèñõîäèò èç Ãåðìàíèè (ãîðîäèùå Nimschütz) è äâà èç Áîëãàðèè:
ãîðîäèùå Ñòàíà è ñëó÷àéíàÿ íàõîäêà íà ñåâåðîâîñòîêå Áîëãàðèè (Coblenz 1975, Abb. 2, Taf. 13;
Åíèîñîâà 1994, 106; Éîòîâ 2004, 48-49, ðèñ. 19).
Ê ñîæàëåíèþ, óçêàÿ õðîíîëîãè÷åñêàÿ ïðèâÿçêà ýòèõ íàêîíå÷íèêîâ çàòðóäíåíà.
Áîëåå ìíîãî÷èñëåííû íàêîíå÷íèêè ñ «çîîìîðôíîé ëè÷èíîé». Îò íàêîíå÷íèêîâ ñ «àíòðîïîìîðôíîé ëè÷èíîé» èõ îòëè÷àåò ëè÷èíà
ìåíüøèõ ðàçìåðîâ, îôîðìëåíèå âåðõíåé îêîíå÷íîñòè â âèäå îñòðîíîñîé ìîðäû æèâîòíîãî
è îòñóòñòâèå íîæêè â íèæíåé ÷àñòè (ðèñ. 10:2).
Òàêèå íàêîíå÷íèêè íà òåððèòîðèè Äðåâíåé Ðóñè
íàéäåíû â Øåñòîâèöêîì ìîãèëüíèêå (êóðãàí
¹ 42) è íà ñåëèùå â óñòüå ð. Ìåäâåäèöà (Paulsen
1953, 51, Àbb. 56; Èñëàíîâà, Êðûìîâ, Ðîìàíîâ
2005, 74, ðèñ. 2:2). Íàêîíå÷íèê èç êóðãàíà ¹ 42
Øåñòîâèöêîãî ìîãèëüíèêà, èñõîäÿ èç íàõîäêè
êîñòÿíûõ íàêëàäîê, óêðàøåííûõ â ñêàíäèíàâñêîì ñòèëå Mammen, äàòèðóåòñÿ íå ðàíåå âòîðîé ïîëîâèíû Õ âåêà.
Íà îñòàëüíîé åâðîïåéñêîé òåððèòîðèè íàéäåíî åù¸ ïî êðàéíåé ìåðå 10 íàêîíå÷íèêîâ – Ãåð-

19 Ðàñêîïêè 1851 ãîäà À. Ñ. Óâàðîâà âî Âëàäèìèðñêî-Ñóçäàëüñêîì óåçäå. Áëàãîäàðþ Í. Â. Åíèîñîâó çà ïðåäîñòàâëåííóþ
èíôîðìàöèþ îá ýòîì íàêîíå÷íèêå.

100

Ñåðãåé Þ. Êàèíîâ

1

0

3 cm

2

3

Ðèñ. 11. Íàêîíå÷íèêè íîæåí ãðóïïû Ãí-V. 1 – ¹ 18; 2 – ¹ 16; 3 – ¹ 17. Ðèñ. À. Ñ. Äåìåíòüåâîé.
Fig. 11. Sword’s chapes, type Gn-V. 1 – No. 18; 2 – No. 16; 3 – No. 17. Drawn by A. S. Dement?eva.

Íàêîíå÷íèêè íîæåí ìå÷åé èç Ãí¸çäîâà

101

1

3

0

3 cm

2

Ôîòî 7. Íàêîíå÷íèêè íîæåí ãðóïïû Ãí-V. 1 – ¹ 18; 2 – ¹ 16; 3 – ¹ 17. Ôîòî Ñ. Þ. Êàèíîâ.
Photo 7. Sword’s chape, type Gn-V. 1 – No. 18; 2 – No. 16; 3 – No. 17. Photo by S. Yu. Kainov.

ìàíèÿ, Äàíèÿ, Èñëàíäèÿ, Ôèíëÿíäèÿ – ïî 1 ýêç.,
Øâåöèÿ – 4 ýêç., òåððèòîðèÿ ðàññåëåíèÿ áàëòñêèõ
ïëåì¸í – 2 ýêç. (Paulsen 1953, 49; Kazakevièius
1998, 298). Äëÿ áàëòñêèõ íàêîíå÷íèêîâ Â. Êàçàêÿâè÷óñ ïðåäëàãàåò äàòèðîâêó Õ – ðóáåæ X-XI ââ.
(Kazakevièius 1998, 298). Ø. ÕèäåíøòåðíàÉîíñîí äàòèðóåò ñåðåäèíîé – âòîðîé ïîëîâèíîé
Õ âåêà íàêîíå÷íèê ñ «çîîìîðôíîé ëè÷èíîé»,
íàéäåííûé â «Äðóæèííîì äîìå» («Garrison»)
Áèðêè (Hedenstierna-Jonson 2002, 109-110).
Êîíöåíòðàöèÿ íàõîäîê íàêîíå÷íèêîâ ñ «àíòðîïîìîðôíîé ëè÷èíîé» íà òåððèòîðèè Äðåâíåé Ðóñè è íà òåððèòîðèÿõ, ïîäâåðãàâøèõñÿ
âîåííîé ýêñïàíñèè ðóñîâ (Áîëãàðèÿ, Õåðñîíåñ), ïîçâîëÿåò ñîãëàñèòüñÿ ñ ïðåäïîëîæåíèåì
Í. Â. Åíèîñîâîé, ÷òî ïîäîáíûå íàêîíå÷íèêè
«áûëè îòëèòû â Ñðåäíåì Ïîäíåïðîâüå ìàñòåðàìè, çíàêîìûìè ñî ñêàíäèíàâñêèìè òðàäè-

öèÿìè». Íàêîíå÷íèêè ñ «çîîìîðôíîé ëè÷èíîé»,
ñóäÿ ïî êîëè÷åñòâó íàõîäîê, èçãîòàâëèâàëèñü
â Ñêàíäèíàâèè, ãäå îíè äàòèðóþòñÿ âòîðîé
ïîëîâèíîé Õ âåêà (Åíèîñîâà 1994, 106).
Ãí-V. Íåïðîðåçíûå íàêîíå÷íèêè ñ òðèëèñòíèêîì â îñíîâàíèè, ïåðåõîäÿùèì â âåðòèêàëüíîå
ðåáðî
Êðîìå ðàññìîòðåííûõ âûøå, òàê íàçûâàåìûõ àæóðíûõ íàêîíå÷íèêîâ, íà òåððèòîðèè
ãí¸çäîâñêîãî ïîñåëåíèÿ íàéäåíû ÷åòûðå íåïðîðåçíûõ íàêîíåí÷èêà.
Òðè èç íèõ îðíàìåíòàëüíî ñõîæè (¹¹
16-18 â Êàòàëîãå; ðèñ. 11:1-3, ôîòî 7:1-3). Ïî
òèïîëîãèè Ï. Ïàóëüñåíà, ïîäîáíûå íàêîíå÷íèêè îòíîñÿòñÿ ê «âîñòî÷íî-ïðóññêîé» ãðóïïå,
äàòèðóþùåéñÿ ïî åãî ìíåíèþ êîíöîì X – XI ââ.
(Paulsen 1953, 87-96).

102

Ñåðãåé Þ. Êàèíîâ

2
1
0

3 cm

Ðèñ. 12. Ôðàãìåíòû íàêîíå÷íèêîâ íîæåí – òèï íåîïðåäåëèì. 1 – ¹ 20; 2 – ¹ 22. Ðèñ. À. Ñ. Äåìåíòüåâîé.
Fig. 12. Fragments of sword’s chapes – unknown type. 1 – No. 20; 2 – No. 22. Drawn by A. S. Dement?eva.

1

2
0

3 cm

Ôîòî. 8. Ôðàãìåíòû íàêîíå÷íèêîâ íîæåí – òèï íåîïðåäåëèì.
1 – ¹ 20; 2 – ¹ 22. Ôîòî Ñ. Þ. Êàèíîâ.
Photo. 8. Fragments of sword’s chapes – unknown type. 1 – No. 20;
2 – No. 22. Photo by S. Yu. Kainov.

Íàêîíå÷íèê, îáíàðóæåííûé ïðè ïîìîùè
ìåòàëëîäåòåêòîðà íà òåððèòîðèè âîñòî÷íîé ÷àñòè ñåëèùà, ñîõðàíèëñÿ ïî÷òè öåëèêîì è îòëè÷àåòñÿ îòíîñèòåëüíî ÷¸òêîé ïðîðàáîòêîé
îðíàìåíòàöèè (ðèñ. 11:1, ôîòî 7:1). Â íèæíåé
÷àñòè íàêîíå÷íèê äåêîðèðîâàí òðèëèñòíèêîì,
öåíòðàëüíûé âûñòóï êîòîðîãî â ñâîþ î÷åðåäü
òàêæå ðàçäåë¸í íà òðè ÷àñòè, ïåðåõîäÿùèå
â âåðòèêàëüíîå ðåáðî. Âäîëü áîêîâûõ ñòîðîí
íèæíåé ÷àñòè íàêîíå÷íèêà ïóàíñîíîì íàíåñåíû òðè ðÿäà òðåóãîëüíèêîâ. Áîêîâûå ñòîðîíû
âåðõíåé ÷àñòè ðàìêè íàêîíå÷íèêà îêîíòóðåíû
òðåìÿ ðÿäàìè âàëèêîâ, ñõîäÿùèìèñÿ ââåðõó

è ïåðåõîäÿùèõ â îêîí÷àíèå â âèäå ãîëîâû
æèâîòíîãî – ? (êîíåö ìîðäû îáëîìàí). Íîæêàïðèëèâ îòñóòñòâóåò.
Îò âòîðîãî íàêîíå÷íèêà, îáíàðóæåííîãî
ïðè ðàñêîïêàõ ïîéìåííîãî ó÷àñòêà ñåëèùà,
ñîõðàíèëñÿ îáëîìîê îäíîé ñòâîðêè (ðèñ. 11:2,
ôîòî 7:2). Îáà íàêîíå÷íèêà â äåòàëÿõ íàõîäÿò
áëèçêîå ñõîäñòâî, ðàçëè÷èÿ îáúÿñíÿþòñÿ ñòåïåíüþ ïðîðàáîòêè.
Îò òðåòüåãî íàêîíå÷íèêà, íàéäåííîãî
â âåðõíåì ñèëüíî íàðóøåííîì ñëîå íà ãîðîäèùå, ñîõðàíèëñÿ òîëüêî îáëîìîê âåðõíåé
÷àñòè ðàìêè (ðèñ. 11:3, ôîòî 7:3). Îðíàìåíòàöèÿ â âèäå ñãðóïïèðîâàííûõ ïî òðè âàëèêîâ
è âåðòèêàëüíîãî ðåáðà ïîçâîëÿåò óâåðåííî îòíîñèòü äàííûé ôðàãìåíò ê òîìó æå òèïó, ÷òî
è äâà ïðåäûäóùèõ íàêîíå÷íèêà.
Îáëîìîê íàêîíå÷íèêà, ïðîèñõîäÿùèé èç
ðàñêîïîê ãí¸çäîâñêîé ïîéìû, íàéäåí â ñëîå,
ñ áîëüøîé äîëåé âåðîÿòíîñòè, â òîì ÷èñëå
è ó÷èòûâàÿ âîçìîæíûå äàòèðîâêè íàêîíå÷íèêîâ «âîñòî÷íî-ïðóññêîé» ãðóïïû, îòíîñÿùåìóñÿ ê ðóáåæó X-XI ââ. (Ôðåíêåëü 2007, 106).
Êðîìå Ãí¸çäîâà íà òåððèòîðèè Äðåâíåé
Ðóñè íàêîíå÷íèê ýòîé ãðóïïû íàéäåí â ïîãðåáåíèè ó ñ. Ïîäãîðöû (Ëüâîâñêàÿ îáë., Óêðàèíà)20, äàòèðóþùåìóñÿ ñàìûì êîíöîì X –
íà÷àëîì XI ââ. (Liwoch 2005, 52-54, rys. 16).
Åù¸ ïî îäíîìó íàêîíå÷íèêó ýòîé ãðóïïû íàéäåíî â Ôèíëÿíäèè è Ïîëüøå (Kazakevièius 1998,
301; Janowski 2006, 35, rys. 6:2). Ïîëüñêèé
íàêîíå÷íèê íàéäåí â ñëîÿõ, îòíîñÿùèõñÿ
ê XII-XIII ââ. (Janowski 2006, 35). Ïî äàííûì
Â. Êàçàêÿâè÷óñà, íà òåððèòîðèè ðàññåëåíèÿ
áàëòñêèõ ïëåì¸í íàéäåíî 17 íàêîíå÷íèêîâ ýòîé

20 Â. Í. Çîöåíêî óêàçûâàåò íàêîíå÷íèê, íàéäåííûé ó ñ. Ïîãðåáû Êèåâñêîé îáëàñòè, îðíàìåíòàëüíî ñõîæèé ñ íàêîíå÷íèêîì, ïðîèñõîäÿùèì èç Ïîäãîðöåâ. Ê ñîæàëåíèþ, ðèñóíêà íàêîíå÷íèêà àâòîð íå ïðèâîäèò (Çîöåíêî 2004, 95).  äðóãîé
ñòàòüå Â. Í. Çîöåíêî îøèáî÷íî îòí¸ñ íàêîíå÷íèê èç Ïîäãîðöåâ ê «âàðÿæñêîé» ïîäãðóïïå íàêîíå÷íèêîâ íîæåí «ñ âîñòî÷íîé ïàëüìåòòîé» (Çîöåíêî 2005, 71).

Íàêîíå÷íèêè íîæåí ìå÷åé èç Ãí¸çäîâà

ãðóïïû, äàòèðóþùèõñÿ êîíöîì X – XI ââ. (Kazakevièius 1998, 300-301, 303). Öåíòðîì ïðîèçâîäñòâà, ó÷èòûâàÿ êîëè÷åñòâî íàéäåííûõ íàêîíå÷íèêîâ, Â. Êàçàêÿâè÷óñ ïðåäëîæèë ñ÷èòàòü
òåððèòîðèþ áàëòñêèõ ïëåì¸í (ibidem, 301).
Â. Í. Çîöåíêî, îñíîâûâàÿñü, ãëàâíûì îáðàçîì, íà äàòèðîâêàõ ïðèáàëòèéñêèõ ìå÷åé
(òèïà V, X ïî ß. Ïåòåðñåíó), íàéäåííûõ âìåñòå
ñ íàêîíå÷íèêàìè «âîñòî÷íî-ïðóññêîé» ãðóïïû,
ñ íàøåé òî÷êè çðåíèÿ, íåäîñòàòî÷íî îáîñíîâàíî, îòíîñèò äàòó ïîÿâëåíèÿ ýòîãî òèïà íàêîíå÷íèêîâ «ïî êðàéíåé ìåðå, êî âòîðîé ïîëîâèíå
Õ â.» (Çîöåíêî 1999, 41). Â áîëåå ïîçäíåé ñòàòüå
Â. Í. Çîöåíêî îáîçíà÷èë «âîñòî÷íî-ïðóññêóþ»
ãðóïïó êàê ïðèíàäëåæàùóþ «âñåöåëî XI âåêó»
(Çîöåíêî 2005, 71).
Íàõîäêà âûøåóïîìÿíóòûõ íàêîíå÷íèêîâ,
÷üÿ äàòèðîâêà íå èñêëþ÷àåò, à ñêîðåå òÿãîòååò
ê XI âåêó, ïîçâîëÿåò îáîçíà÷èòü åù¸ îäíó òåìó
â ðàìêàõ èçó÷åíèÿ ãí¸çäîâñêîãî àðõåîëîãè÷åñêîãî êîìïëåêñà. Ê ñîæàëåíèþ, äî ñèõ ïîð
ïîäðîáíî íå ðàññìîòðåí âîïðîñ î ñóùåñòâîâàíèè, ìàñøòàáàõ è õàðàêòåðå ïàìÿòíèêà â «ïîñòäðóæèííûé» ïåðèîä. Êîíñòàòèðîâàëîñü òîëüêî
íàëè÷èå ìàòåðèàëà, äàòèðóþùåãîñÿ ïîçäíèì,
îòíîñèòåëüíî «äðóæèííîãî» Ãí¸çäîâà, âðåìåíåì. Íàõîäêè òàêèõ ïðåñòèæíûõ âåùåé êàê
íàêîíå÷íèêè íîæåí, ÷àñòè íàâåðøèÿ ìå÷à, íåñîìíåííî, ñâèäåòåëüñòâóþò î ñîõðàíåíèè âàæíîãî çíà÷åíèÿ ãí¸çäîâñêîãî ïîñåëåíèÿ ïî êðàéíåé ìåðå â íà÷àëå XI â. (Êàèíîâ 1998, 209).
Áîëüøèå ðàçìåðû ïîñåëåíèÿ â ýòî âðåìÿ ïîäòâåðæäàþòñÿ îáíàðóæåíèåì «ïîçäíåãî» ìàòåðèàëà íå òîëüêî â âîñòî÷íîé è çàïàäíîé
÷àñòÿõ ïîñåëåíèÿ, íî è â ÷àñòè, íûíå ÿâëÿþùåéñÿ ïîéìîé Äíåïðà (Ïóøêèíà, Ìóðàø¸âà,
Íåô¸äîâ 2001, 24).
Òèï íåèçâåñòåí èëè íåîïðåäåëèì
Äëÿ íåñêîëüêèõ íàêîíå÷íèêîâ, íàéäåííûõ
â ðàçíîå âðåìÿ íà òåððèòîðèè Ãí¸çäîâñêîãî
êîìïëåêñà, íåëüçÿ òî÷íî îïðåäåëèòü òèï.
 êàòàëîãå ïðåäìåòîâ, õðàíèâøèõñÿ â Ñìîëåíñêîì ìóçåå â 1909 ãîäó, óïîìÿíóò «íàêîíå÷íèê íîæåí áðîíçîâûé, óêðàøåííûé ãðàâèðîâêîé è ïðîðåçíîé ïòèöåé» (¹ 19 â Êàòàëîãå).
Íàëè÷èå ïòèöû è «ãðàâèðîâêè» ïîçâîëÿåò
ïðåäïîëîæèòü, ÷òî äàííûé íàêîíå÷íèê ïðèíàäëåæàë ê íàêîíå÷íèêàì òèïà Ãí-I.1 (Èñòîðèêîýòíîãðàôè÷åñêèé ìóçåé 1909, 169, ¹ 3154).
Íà âîñòî÷íîé ÷àñòè ñåëèùà ïðè ïîìîùè
ìåòàëëîäåòåêòîðà íàéäåí íåçíà÷èòåëüíûé îáëîìîê íàêîíå÷íèêà, ïðåäñòàâëÿþùåãî ñîáîé

103

âåðõíåå îêîí÷àíèå ðàìêè â âèäå îñòðîíîñîé
ãîëîâû æèâîòíîãî (¹ 20 â Êàòàëîãå; ðèñ. 12:1,
ôîòî 8:1). Àòðèáóòèðîâàòü äàííûé îáëîìîê
êàêîìó-íèáóäü èçâåñòíîìó òèïó íàêîíå÷íèêîâ
â íàñòîÿùèé ìîìåíò íå ïðåäñòàâëÿåòñÿ âîçìîæíûì, íî âåðîÿòíåå âñåãî îí ïðèíàäëåæèò
íàêîíå÷íèêàì II èëè III ãðóïïû ïî òèïîëîãèè
ãí¸çäîâñêèõ íàêîíå÷íèêîâ íîæåí ìå÷åé.
 êóðãàíå ¹ 24, ðàñêîïàííîì È. Ñ. Àáðàìîâûì â 1905 ãîäó, ñðåäè îïëàâëåííûõ áðîíçîâûõ ïðåäìåòîâ Ð. Ñ. Ìèíàñÿíîì áûëè âûÿâëåíû ôðàãìåíòû íàêîíå÷íèêà íîæåí, ñêîðåå
âñåãî, ïðèíàäëåæàùåãî ê ãðóïïå Ãí-II21 (¹ 20
â Êàòàëîãå).
Íà çàïàäíîé ÷àñòè ñåëèùà ïðè ïîìîùè
ìåòàëëîäåòåêòîðà íàéäåí ïðåäìåò, íàïîìèíàþùèé âåðõíåå îêîí÷àíèå ðàìêè íåïðîðåçíîãî
íàêîíå÷íèêà, îôîðìëåííîå â âèäå ãîëîâû æèâîòíîãî (ðèñ. 12:2, ôîòî 8:2). Òî÷íàÿ àòðèáóòàöèÿ äàííîãî ïðåäìåòà â íàñòîÿùåå âðåìÿ
çàòðóäíåíà (¹ 22 â Êàòàëîãå).
 Óêàçàòåëå Ðîññèéñêîãî Èñòîðè÷åñêîãî
Ìóçåÿ (íûíå ÃÈÌ) çà 1893 ãîä ïðè ïåðå÷èñëåíèè âåùåâîãî èíâåíòàðÿ êóðãàíà ¹ 12 óïîìÿíóòà «áðîíçîâàÿ ðóá÷àòàÿ ïëàñòèíêà – îò
îïðàâû íîæåí ìå÷à». Íà ñàìîì äåëå çà îáëîìêè íàêîíå÷íèêà ïðèíÿòû ôðàãìåíòû îêîâêè îò
ñóìêè (Óêàçàòåëü 1893, 92).
***
Î÷åâèäíî, ÷òî çíà÷èòåëüíîå êîëè÷åñòâî
íàêîíå÷íèêîâ íîæåí Õ âåêà, íàéäåííûõ íà òåððèòîðèè Äðåâíåé Ðóñè, èìåþò ñêàíäèíàâñêîå
ïðîèñõîæäåíèå – èçãîòîâëåíû â Ñêàíäèíàâèè,
ãäå ñëåäû èõ ïðîèçâîäñòâà çàôèêñèðîâàíû àðõåîëîãè÷åñêè è ïîñòóïàëè íà òåððèòîðèþ Ðóñè
óæå ñ íîæíàìè è ìå÷àìè. Âûçûâàåò íåêîòîðîå
óäèâëåíèå êîëè÷åñòâî è ðàçíîîáðàçèå òèïîâ íàêîíå÷íèêîâ Õ âåêà, íàéäåííûõ íà òåððèòîðèè
Äðåâíåé Ðóñè – ïî ïðåäâàðèòåëüíûì ïîäñ÷¸òàì áîëåå 70 ýêçåìïëÿðîâ. Äàííûé ôàêò ìîæåò
åù¸ ðàç ïîäòâåðæäàåò âûñîêóþ ñòåïåíü èíòåíñèâíîñòè ðóññêî-ñêàíäèíàâñêèõ êîíòàêòîâ,
à òàêæå ìîæåò ñâèäåòåëüñòâîâàòü î âîçìîæíîñòè ìåñòíîãî èçãîòîâëåíèÿ íàêîíå÷íèêîâ.
 ïîëüçó ýòîãî ïðåäïîëîæåíèÿ ñâèäåòåëüñòâóåò ðÿä òèïîâ è âàðèàíòîâ íàêîíå÷íèêîâ, íå
èìåþùèõ àíàëîãèé íà òåððèòîðèè Ñåâåðíîé
Åâðîïû. Íî, òåì íå ìåíåå, èçãîòîâëåíû îíè
ìàñòåðàìè, ðàáîòàþùèìè â ñêàíäèíàâñêîé òåõíîëîãè÷åñêîé òðàäèöèè, âîçìîæíî ýòíè÷åñêèìè ñêàíäèíàâàìè.  êà÷åñòâå ìåñòà èçãîòîâ-

21 Áëàãîäàðþ Ò. À. Ïóøêèíó çà ïðåäîñòàâëåííóþ èíôîðìàöèþ.

104

Ñåðãåé Þ. Êàèíîâ

1
– Ãí-I.1.1
l
2
– ??-I.1.2
l
3
– ??-I.1.3
l
– ??-I.2
l
– ??-II

1
– ??-III.1
n
2
– ??-III.2
n
– ??-IV
?
– ??-V
l
l
n
n

Ðèñ. 13. Ðàçìåùåíèå íà òåððèòîðèè Äðåâíåé Ðóñè íàêîíå÷íèêîâ íîæåí ìå÷åé ãðóïï è òèïîâ, íàéäåííûõ â Ãí¸çäîâî.
Fig. 13. The placement of sword’s scabbard chapes on the territory of Rus’, found in Gn¸zdovo.

105

Íàêîíå÷íèêè íîæåí ìå÷åé èç Ãí¸çäîâà

ëåíèÿ ïîäîáíûõ íàêîíå÷íèêîâ âïîëíå ìîãëî âûñòóïàòü è ãí¸çäîâñêîå ïîñåëåíèå, ãäå
ïðîèçâîäñòâî ñêàíäèíàâñêèõ óêðàøåíèé ïî
òåõíîëîãèè ëèòüÿ â ãëèíÿíûå ôîðìû ñ ïîìîùüþ ïðîìåæóòî÷íûõ ìîäåëåé ïîäòâåðæäàåòñÿ íàõîäêàìè ëèòåéíûõ ôîðì äëÿ îòëèâêè
îâàëüíûõ è òð¸õëèñòíûõ ôèáóë (Åíèîñîâà
1998, 79). Ïî ìíåíèþ Í. Â. Åíèîñîâîé, òåõíîëîãèè îòëèâêè íàêîíå÷íèêîâ íîæåí è áîëüøèíñòâà ñêàíäèíàâñêèõ óêðàøåíèé íå îòëè÷àëèñü, êàê íå îòëè÷àëñÿ è èñïîëüçóåìûé äëÿ ýòèõ
öåëåé ñîñòàâ ìåòàëëà (Åíèîñîâà 1994, 109)22.

Èçãîòîâëåíèå íàêîíå÷íèêîâ íîæåí â Ñêàíäèíàâèè è â Äðåâíåé Ðóñè ìîæåò ñâèäåòåëüñòâîâàòü î ìåñòíîì èçãîòîâëåíèè è ñàìèõ
íîæåí ìå÷åé. Ýòî ïðåäïîëîæåíèå õîðîøî ñîãëàñóåòñÿ ñ âûñêàçàííûì À. Í. Êèðïè÷íèêîâûì ìíåíèåì î ñóùåñòâîâàíèè âî âòîðîé ïîëîâèíå Õ âåêà ñîáñòâåííîãî äðåâíåðóññêîãî
ïðîèçâîäñòâà ìå÷åé, ïîäòâåðæä¸ííîãî íàõîäêàìè êàê ìå÷åâûõ êëèíêîâ ñ êëåéìàìè, âûïîëíåííûìè áóêâàìè êèðèëëè÷åñêîãî àëôàâèòà, òàê è ïðîèçâîäñòâîì ñîáñòâåííûõ òèïîâ
ðóêîÿòåé ìå÷åé (Êèðïè÷íèêîâ 1998, 250-251).

Êàòàëîã íàêîíå÷íèêîâ íîæåí ìå÷åé, íàéäåííûõ â Ãí¸çäîâå
A

Catalogue of sword’s chapes from Gnëzdovo
¹ Ìåñòî íàõîäêè Ãîä

Àâòîð ðàñêîïîê

Ãðóïïà/Òèï/Âàðèàíò

Ðàçìåðû (âûñîòà
õ øèðèíà) ìì

Õðàíåíèå

¹ ðèñóíêà/
ôîòî

1.

ñåëèùå

?

–

Ãí-I.1.1

? õ 39

÷àñòíàÿ
êîëëåêöèÿ

ðèñ. 4:1;
ôîòî 1:1

2.

ãîðîäèùå

1953

Ä. À. Àâäóñèí

Ãí-I.1.2

53 õ 38

ÌÃÓ*

ðèñ. 4:2;
ôîòî 1:2

3.

ãîðîäèùå

1981

Ä. À. Àâäóñèí

Ãí-I.1.3

?

ÌÃÓ

ðèñ. 4:4;
ôîòî 1:4

4.

êóðãàí

1882

Â. Ä. Ñîêîëîâ

Ãí-I.1.3

? õ 39

ÃÈÌ**

ðèñ. 4:3à-á;
ôîòî 1:3

5.

êóðãàí

1950

Ä. À. Àâäóñèí

Ãí-I.2

?

ÑÃÈÀÌÇ***

ðèñ. 5:2

6.

êóðãàí

1899

ðàçðóøåííîå
ïîãðåáåíèå

Ãí-I.2

?

ÃÈÌ

ðèñ. 6:3;
ôîòî 3

7.

ãîðîäèùå

1901

Ñ. È. Ñåðãååâ

Ãí-I.2

?

ÃÈÌ

ðèñ. 6:1;
ôîòî 2:4

8.

êóðãàí

1901

Ñ. È. Ñåðãååâ

Ãí-I.2

?

ÃÈÌ

ðèñ. 5:3à-á;
ôîòî 2:2

9.

ñåëèùå

1997

Ò. À. Ïóøêèíà

Ãí-I.2

?

ÌÃÓ

ðèñ. 6:2à-á;
ôîòî 2:3

10.

ñåëèùå

?

–

Ãí-I.2

66 õ 42

÷àñòíàÿ
êîëëåêöèÿ

ðèñ. 5:1;
ôîòî 2:1

11.

ñåëèùå

1970

Ò. À. Ïóøêèíà

Ãí-II

? õ 40

ÌÃÓ

ðèñ. 8:2;
ôîòî 4:1

12.

ñåëèùå

1995

ñëó÷àéíàÿ
íàõîäêà

Ãí-II

78 õ ?

ÃÈÌ

ðèñ. 8:1;
ôîòî 4:2

13.

ñåëèùå

?

–

Ãí-III.1

73 õ 42

÷àñòíàÿ
êîëëåêöèÿ

ðèñ. 9:1;
ôîòî 5:1

14.

êóðãàí

189697(?)

Â. È. Ñèçîâ

Ãí-III.2

60 õ 39

ÃÈÌ

ðèñ. 9:2;
ôîòî 5:2

15.

ñåëèùå

?

–

Ãí-IV

81 õ 44

÷àñòíàÿ
êîëëåêöèÿ

ðèñ. 10;
ôîòî 6

16.

ñåëèùå

2002

Â. Â. Ìóðàø¸âà

Ãí-V

?

ÃÈÌ

ðèñ. 11:2;
ôîòî 7:2

17.

ãîðîäèùå

2003

Ò. À. Ïóøêèíà

Ãí-V

?

ÌÃÓ

ðèñ. 11:3;
ôîòî 7:3

18.

ñåëèùå

?

–

Ãí-V

? õ 45

÷àñòíàÿ
êîëëåêöèÿ

ðèñ. 11:1;
ôîòî 7:1

19.

êóðãàí?

Äî
1909

?

Ãí-I.1?

?

?

–

22 Í. Â. Åíèîñîâà ïðîâåëà ñïåêòðàëüíûé àíàëèç äâóõ ãí¸çäîâñêèõ íàêîíå÷íèêîâ íîæåí ìå÷åé (¹¹ 3 è 10 â Êàòàëîãå)
è îïðåäåëèëà, ÷òî ïî ñîñòàâó ìåòàëë, èç êîòîðîãî îíè èçãîòîâëåíû, îòíîñèòñÿ ê ãðóïïå ñâèíöîâèñòûõ ëàòóíåé (Åíèîñîâà 1994, 109).

106

Ñåðãåé Þ. Êàèíîâ

¹ Ìåñòî íàõîäêè Ãîä

Àâòîð ðàñêîïîê

Ãðóïïà/Òèï/Âàðèàíò

Ðàçìåðû (âûñîòà
õ øèðèíà) ìì

Õðàíåíèå

¹ ðèñóíêà/
ôîòî

20.

ñåëèùå

?

–

Ãí-II èëè Ãí-III?

?

÷àñòíàÿ
êîëëåêöèÿ

ðèñ. 12:1;
ôîòî 8:2

21.

êóðãàí

1905

È. Ñ. Àáðàìîâ

Ãí-III?

?

ÃÝ****

22.

ñåëèùå

?

–

íåïðîðåçíîé

?

÷àñòíàÿ
êîëëåêöèÿ

–
ðèñ. 12:2;
ôîòî 8:1

ÌÃÓ* – Ìîñêîâñêèé ãîñóäàðñòâåííûé óíèâåðñèòåò èìåíè Ì. Â. Ëîìîíîñîâà; ÃÈÌ** – Ãîñóäàðñòâåííûé Èñòîðè÷åñêèé Ìóçåé;
ÑÃÈÀÌÇ*** – Ñìîëåíñêèé ãîñóäàðñòâåííûé èñòîðèêî-àðõèòåêòóðíûé ìóçåé-çàïîâåäíèê; ÃÝ**** – Ãîñóäàðñòâåííûé Ýðìèòàæ

ìàãèñòð Ñåðãåé Þ. Êàèíîâ
Ãîñóäàðñòâåííûé ? ñòîðè÷åñêèé ? óçåé, Îòäåë Îðóæà, Ìîñêâà

Áèáëèîãðàôèÿ
Àìáðîñèàíè Á., Àíäðîùóê Ô.
2006 Âîîðóæåíèå è âîñòî÷íûå êîíòàêòû Áèðêè, [â:] Ðóñü íà ïåðåõðåñòi ñâiòiâ (ìåæíàðîäíi âïëèâè íà
ôîðìóâàííÿ äàâíüîðóñüêîi äåðæàâè) IX-XI ñò., ×åðíiãiâ, ñ. 3-16.
Àíäðîùóê Ô. Î.
1999 Íîðìàíè i ñëîâ’ÿíè ó Ïîäåñåííi, Êèiâ.
Áîãóñëàâñêèé Î. È.
1991 Ê õðîíîëîãèè Þãî-Âîñòî÷íîãî Ïðèëàäîæüÿ IX-XII âåêîâ, [â:] Ïðîáëåìû õðîíîëîãèè è ïåðèîäèçàöèè â àðõåîëîãèè, ðåä. À. Í. Êèðïè÷íèêîâ, Ëåíèíãðàä, ñ. 99-114.
Âàðôîëîìååâà Ò. Ñ.
1994 Ìåòàëëè÷åñêèå äåòàëè êîæàíûõ ôóòëÿðîâ XI-XV ââ. èç ðàñêîïîê â Íîâãîðîäå, [â:] Íîâãîðîä
è Íîâãîðîäñêàÿ çåìëÿ. Èñòîðèÿ è àðõåîëîãèÿ, Âûï. 8, ðåä. Â. Ë. ßíèí, Íîâãîðîä, ñ. 166-182.
Ãàéäóêîâ Ï. Ã., Äóáðîâèí Ã. Å., Òàðàáàðäèíà Î. À.
2001 Õðîíîëîãèÿ Òðîèöêîãî XI ðàñêîïà (Òåçèñû äîêëàäà), [â:] Íîâãîðîä è Íîâãîðîäñêàÿ çåìëÿ. Èñòîðèÿ
è àðõåîëîãèÿ, âûï. 15, ðåä. Â. Ë. ßíèí, Âåëèêèé Íîâãîðîä, ñ. 79-81.
Ãîëóáåâà Ë. À.
1982 Íîâûå ñêàíäèíàâñêèå íàõîäêè â Áåëîçåðüå, Ñîâ. Àðõ. 3, ñ. 227-229.
Åíèîñîâà Í. Â.
1994 Àæóðíûå íàêîíå÷íèêè íîæåí ìå÷åé X-XI ââ. íà òåððèòîðèè Âîñòî÷íîé Åâðîïû, [â:] Èñòîðèÿ
è ýâîëþöèÿ äðåâíèõ âåùåé, ðåä. Þ. Ë. Ùàïîâà, Ìîñêâà, ñ. 100-121.
1998 Ëèòåéíûå ôîðìû Ãí¸çäîâà, [â:] Èñòîðè÷åñêàÿ àðõåîëîãèÿ. Òðàäèöèè è ïåðñïåêòèâû, ðåä. Â. Ë. ßíèí,
Ìîñêâà, ñ. 67-81.
Çîöåíêî Â. Ì.
1999 Âûñîêèå íàêîíå÷íèêè íîæåí ìå÷åé êîíöà Õ – íà÷àëà XI ââ., [â:] Ðàíååñðåäíåâåêîâûå äðåâíîñòè
Ñåâåðíîé Ðóñè è å¸ ñîñåäåé, ðåä. Å. Í. Íîñîâ, Ñàíêò-Ïåòåðáóðã, ñ. 35-48.
2004 Ñêàíäèíàâñüêi àðòåôàêòè ïiâäåííî-çàõiäíîi Ðóñi, [â:] Ñòàðîäàâíié Iñêîðîñòåíü i ñëîâ’ÿíñüêi ãðàäè
VIII-X ñò, ðåä. Î. Ð. Ìîöÿ, Êèiâ, ñ. 87-105.
2005 Íàêîíå÷íèêè íîæåí ìå÷åé òèïà I:2-P Paulsen â Þæíîé Ðóñè, Íàóêîâi çàïèñêè ç óêðà¿íñüêî¿
iñòîði 16, ñ. 63-72.
Èñëàíîâà È. Â., Êðûìîâ Å. Þ., Ðîìàíîâ Â. Â.
2005 Âàðÿãè íà Âåðõíåé Âîëãå (íîâûå íàõîäêè), [â:] Ðóñü â IX-XIV âåêàõ. Âçàèìîäåéñòâèå Ñåâåðà è Þãà,
ðåä. Í. À. Ìàêàðîâ, À. Â. ×åðíåöîâ, Ìîñêâà, ñ. 72-77.
Èñòîðèêî-ýòíîãðàôè÷åñêèé ìóçåé
1901 Èñòîðèêî-ýòíîãðàôè÷åñêèé ìóçåé êíÿãèíè Ì. Ê. Òåíåøåâîé â Ñìîëåíñêå. (Îáùèé êàòàëîã),
Ñìîëåíñê.
Éîòîâ Â.
2004 Âúîðúæåíèåòî è ñíàðÿæåíèåòî îò áúëãàðñêîòî ñðåäíîâåêîâèå (VII-XI), Âàðíà.
Êàèíîâ Ñ. Þ.
1998 Ìå÷è èç ðàñêîïîê Ãí¸çäîâà, [â:] Âîåííàÿ àðõåîëîãèÿ. Îðóæèå è âîåííîå äåëî â èñòîðè÷åñêîé
è ñîöèàëüíîé ïåðñïåêòèâå, Ñàíêò-Ïóòåðáóðã, ñ. 205-209.
Êèðïè÷íèêîâ À. Í.
1966à Äðåâíåðóññêîå îðóæèå. Âûï. 1. Ìå÷è è ñàáëè IX-XIII ââ., Ñâîä Àðõåîëîãè÷åñêèõ Èñòî÷íèêîâ Å1-36,
Ìîñêâà-Ëåíèíãðàä.

Íàêîíå÷íèêè íîæåí ìå÷åé èç Ãí¸çäîâà

107

1966á Äðåâíåðóññêîå îðóæèå. Âûï. 2. Êîïüÿ, ñóëèöû, áîåâûå òîïîðû, áóëàâû, êèñòåíè IX-XIII ââ., Ñâîä
Àðõåîëîãè÷åñêèõ Èñòî÷íèêîâ Å1-36, Ìîñêâà-Ëåíèíãðàä.
1998 Î íà÷àëå ïðîèçâîäñòâà ìå÷åé íà Ðóñè, [â:] Òðóäû VI Ìåæäóíàðîäíîãî Êîíãðåññà ñëàâÿíñêîé àðõåîëîãèè, òîì 4, Ìîñêâà, ñ. 246-251.
Êîðçóõèíà Ã. Ô.
1950 Èç èñòîðèè äðåâíåðóññêîãî îðóæèÿ XI âåêà, Ñîâ. Àðõ. 13, ñ. 63-94.
Êðûãàíîâ À. Â.
1987 Âîîðóæåíèå è êîíñêîå ñíàðÿæåíèå êî÷åâíèêîâ þãà Âîñòî÷íîé Åâðîïû VII-X ââ. (Äèññåðòàöèÿ íà
ñîèñêàíèå ó÷¸íîé ñòåïåíè êàíäèäàòà èñòîðè÷åñêèõ íàóê, Õàðüêîâ).
Êóçüìèí Ñ. Ë.
1997 ßðóñíàÿ ñòðàòèãðàôèÿ íèæíèõ ñëî¸â Ñòàðîëàäîæñêîãî ãîðîäèùà, [â:] Ïàìÿòíèêè ñòàðèíû.
Êîíöåïöèè, îòêðûòèÿ, âåðñèè, òîì 1, ðåä. À. Í. Êèðïè÷íèêîâ, Ñàíêò-Ïåòåðáóðã-Ïñêîâ, ñ. 343-358.
Êóëàêîâ Â. È., Èîâ Î. Â.
2001 Íàêîíå÷íèêè íîæåí ìå÷à èç êóðãàíà 174 ìîãèëüíèêà Êàóï è ñ ãîðîäèùà Ôðàíîïîëü, ÊÑÈÀ 211,
ñ. 77-84.
Ìèõàéëîâ Ê. À., Íîñîâ Å. Í.
2002 Íîâûå íàõîäêè íàêîíå÷íèêîâ íîæåí ìå÷åé íà Ðþðèêîâîì ãîðîäèùå, Àðõåîëîãè÷åñêèå âåñòè 9,
ñ. 136-140.
Ìîöÿ Î., Êîâàëåíêî Â., Îñàä÷èé ª., Ñèòèé Þ.
2007 Íîâà êàìåðíà ãðîáíèöÿ ç Øåñòîâèöi, [â:] Àðõåîëîãi÷íi äîñëiäæåííÿ â Óêðàiíi 2005-2007 ðð., Êè¿â,
ñ. 295-297.
Íåäîøèâèíà Í. Ã.
1963 Ïðåäìåòû âîîðóæåíèÿ èç ÿðîñëàâñêèõ ìîãèëüíèêîâ, [â:] ßðîñëàâñêîå Ïîâîëæüå X-XI ââ, ðåä.
À. Ï. Ñìèðíîâ, Ìîñêâà, ñ. 55-63.
Íîâûå ïîñòóïëåíèÿ
1997 Íîâûå ïîñòóïëåíèÿ. Ïàìÿòíèêè êóëüòóðû è èñêóññòâ, ïðèîáðåò¸ííûå Ýðìèòàæåì â 1992-1996
ãîäàõ. Êàòàëîã, Ñàíêò-Ïåòåðáóðã.
Ïëàâ³íñêè Ì. À.
2001 Êë³íêîâàÿ çáðîÿ X-XIII ââ. íà òåðûòîû³ Áåëàðóñ³, ̳íñê.
Ïóøêèíà Ò. À.
1988 Ñêàíäèíàâñêèå íàõîäêè èç îêðåñòíîñòåé Ìóðîìà, [â:] Ïðîáëåìû èçó÷åíèÿ äðåâíåðóññêîé êóëüòóðû (ðàññåëåíèå è ýòíîêóëüòóðíûå ïðîöåññû íà Ñåâåðî-Âîñòîêå Ðóñè, ðåä. Ì. Â. Ñåäîâà,
Ìîñêâà, ñ. 162-169.
Ïóøêèíà Ò. À., Ìóðàø¸âà Â. Â., Íåô¸äîâ Â. Ñ.
2001 Íîâîå â èçó÷åíèè öåíòðàëüíîãî ñåëèùà â Ãí¸çäîâå, [â:] Ãí¸çäîâî 125 ëåò èññëåäîâàíèÿ. Òðóäû
Ãîñóäàðñòâåííîãî Èñòîðè÷åñêîãî ìóçåÿ 124, ðåä. Â. Â. Ìóðàø¸âà, Ìîñêâà, ñ. 12-26.
Ðàâäîíèêàñ Â. È.
1949 Ñòàðàÿ Ëàäîãà (Èç èòîãîâ àðõåîëîãè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé 1938-1947 ãã.), Ñîâ. Àðõ. 11, c. 5-54.
Ñàìîêâàñîâ Ä. ß.
1917 Ìîãèëüíûå äðåâíîñòè ñåâåðÿíñêîé ×åðíèãîâùèíû, Ìîñêâà.
Ñèçîâ Â. È.
1902 Êóðãàíû Ñìîëåíñêîé ãóáåðíèè. Ãí¸çäîâñêèé ìîãèëüíèê áëèç Ñìîëåíñêà, Ìàòåðèàëû ïî àðõåîëîãèè
Ðîññèè 28, Ñàíêò-Ïåòåðáóðã.
Ñïèöûí À. À.
1905 Ãí¸çäîâñêèå êóðãàíû â ðàñêîïêàõ Ñ. È. Ñåðãååâà, Èçâåñòèÿ Àðõåîëîãè÷åñêîé Êîìèññèè 15, ÑàíêòÏåòåðáóðã.
Òîìñèíñêèé Ñ. Â.
1997 Óãëè÷ñêèé êðåìëü – àðõåîëîãè÷åñêèé ïàìÿòíèê X-XVII ââ., [â:] Ñëàâÿíñêèé ñðåäíåâåêîâûé ãîðîä. Òðóäû VI Ìåæäóíàðîäíîãî Êîíãðåññà ñëàâÿíñêîé àðõåîëîãèè. Òîì 2, ðåä. Â. Â. Ñåäîâ, Ìîñêâà, ñ. 383-394.
Óêàçàòåëü
1893 Óêàçàòåëü ïàìÿòíèêîâ Ðîññèéñêîãî Èñòîðè÷åñêîãî ìóçåÿ, Ìîñêâà.
Ôðåíêåëü ß. Â.
2007 Îïûò äàòèðîâàíèÿ ïîéìåííîé ÷àñòè ãí¸çäîâñêîãî ïîñåëåíèÿ íà îñíîâàíèè àíàëèçà êîëëåêöèè ñòåêëÿííûõ è êàìåííûõ áóñ (ïî ìàòåðèàëàì ðàñêîïîê 1999-2003 ãã.), [â:] Ãí¸çäîâî. Ðåçóëüòàòû êîìïëåêñíûõ èññëåäîâàíèé ïàìÿòíèêà, ðåä. Ì. Â. Ìóðàø¸âà, Ñàíêò-Ïåòåðáóðã, ñ. 78-117.
Øèðèíñêèé Ñ. Ñ.
1999 Óêàçàòåëü ìàòåðèàëîâ êóðãàíîâ, èññëåäîâàííûõ Â. È. Ñèçîâûì ó ä. Ãí¸çäîâî â 1881-1901, [â:]
Ãí¸çäîâñêèé ìîãèëüíèê. Àðõåîëîãè÷åñêèå ðàñêîïêè 1874-1901 ãã. (ïî ìàòåðèàëàì ÃÈÌ). ×àñòü 1.,
ðåä. Â. Ë. Åãîðîâ, Òðóäû Ãîñóäàðñòâåííîãî Èñòîðè÷åñêîãî ìóçåÿ 36, Ìîñêâà, ñ. 87-146.
ßíèí Â. Ë., Ðûáèíà Å. À., Õîðîøåâ À. Ñ., Ãàéäóêîâ Ï. Ã., Äóáðîâèí Ã. Å., Ñîðîêèí À. Í.
1999 Ðàáîòû Íîâãîðîäñêîé àðõåîëîãè÷åñêîé ýêñïåäèöèè íà Òðîèöêîì ðàñêîïå â 1998 ãîäó, [â:] Íîâãîðîä
è íîâãîðîäñêàÿ çåìëÿ. Èñòîðèÿ è àðõåîëîãèÿ, âûï. 13, ðåä. Â. Ë. ßíèí, Íîâãîðîä, ñ. 5-10.

108

Ñåðãåé Þ. Êàèíîâ

Ambrosiani B.
2001 The Birka Falcon, [â:] Excavations in the Black Earth 1990-1995. Eastern Connections Part One: The
Falcon Motif, ðåä. B. Ambrosiani, Stockholm, ñ. 11-27.
Arne T.
1913 Einige Schwert-Ortbänder aus der Wikingerzeit, [â:] Opuscula Archeologica Oscari Montelio Septunario
dicata. Stockholm, ñ. 375-390.
Coblenz W.
1975 Wikingerzeitliches Ortband in einer slawischen Siedlung von Nimschütz, Kr. Bautzen, Ausgrabungen
und Funde 20/2, ñ. 91-97.
Fuglesang S. H.
1991 The axehead from Mammen and the Mammen style, [â:] Mammen. Grav, kunst og samfund i vikingetid,
ðåä. M. Iversen, Aarhus, ñ. 83-106.
Hedenstierna-Jonson Ch.
2002 A group of Viking Age sword chapes reflecting the political geography of the time, Journal of Nordic
Archaeological Science 13, ñ. 103-112.
Janowski A.
2006 Br¹zowe i srebrne trzewiki pochew mieczy z X-XIII w. z terenu Polski. Uwagi o proweniencji i datowaniu, AMM 2, ñ. 23-50.
Jansson I.
1991 År 970/971 och vikingatidens kronologi, [â:] Mammen. Grav, kunst og samfund i vikingetid, ðåä.
M. Iversen, Aarhus, ñ. 267-284.
Kazakevièius V.
1992 Sword chapes from Lithuania, [â:] Die Kontakte zwischen Ostbaltikum und Skandinavien in frühen
Mittelalter, ðåä. A. Loit, E. Magureviès, A. Caune, Stockholm, ñ. 91-107.
1998 Ið vëlovojo geleþies amþiaus Baltø ginklø istorijos, Lietuvos Archeologija 15, ñ. 287-332.
2000 Baltø ir skandinavø kariniø ryšiø beieškant, Istorija 43, ñ. 19-24.
Kivikoski E.
1973 Die Eisenzeit Finnlands, Helsinki.
Liwoch R.
2005 Militaria z dziewiêtnastowiecznych badañ w Podhorcach, AMM 1, ñ. 37-59.
2008 Zachodnioukraiñskie miecze i trzewiki pochew mieczowych od X do po³owy XIII w., AMM 4, ñ. 39-59.
Mills N.
2001 Saxon & Viking. Artefacts, Witham.
Movtjan I. I.
2005 Royal guard grave in Kiev, Olga & Ingegerd. Vikingafurstinnor i öst. Statens Historiska Museum 20042005, ñ. 54-56.
Parczewski M.
2003 Wczesnoœredniowieczny trzewik pochwy miecza z Rybiczyzny, pow. Lipsko, [â:] S³owianie i ich s¹siedzi
we wczesnym œredniowieczu, ðåä. M. Dulinicz, Lublin-Warszawa, ñ. 147-154.
Paulsen P.
1953 Schwertärtbander der Wikingerzeit. Ein Beitrag zur Frühgeschichte Osteuropas, Stuttgart.
Sikora P.
2003 Frühmittelalterliche Ortbänder bei West- und Ostslawen. Versuch einer typologisch-chronologischen
Einordnung, Zeitschrift für Archäologie des Mittelalters 31, ñ. 11-38.
Strömberg M.
1951 Schwertärtbander mit Vogelmotiven aus der Wikingerzeit, Meddelanden från Lunds Universitets Historiska
Museum 1950-1951, ñ. 11-38.
Thunmark-Nylen L.
1998 Die Wikingerzeit Gotlands II. Typentafeln, Stockholm.

Íàêîíå÷íèêè íîæåí ìå÷åé èç Ãí¸çäîâà

109

S. Yu. Kainov

SWORD’S SCABBARD CHAPES FROM GN¨ZDOVO

Summary
The archeological complex in Gn¸zdovo is the
biggest preserved monument from the period when the
Old Russian State was formed. It consists of two hillforts with open settlements and a few thousands of
tumuli connected with them. In 1874, M. F. Kuscinsky
started the archeological examination of the monument,
which is now continued by archeological expeditions
from M. V. Lomonosov Moscow State University and
The State Historical Museum of Russia.
The article presented above is about sword’s
scabbard chapes from Gn¸zdovo. Until the present time,
the information about 22 specimens has been gathered.
Many of them were found during the archeological
excavations, the others were discovered by treasure
hunters using metal detectors, the rest is in collectors’
possession.
There are many works dedicated to sword’s
scabbard chapes from the Viking Age. In these works,
both separate findings and their regional series are
considered. One of the most topical problems in this
field is the creation of such a new classification of
scabbard chapes that would present their variety.
Nowadays, the most widespread typology is the
one proposed by P. Paulsen. He took into account the
differences between the ornamentations of the chapes
(Fig. 1). Paulsen’s typology became the basis of the one
created by V. Kazakevièius, who examined the chapes
from the territories of the Baltic tribes. The latter system
was used by A. Janowski during the study of chapes
found in Poland.
The typology, based on approach contrary to
P. Paulsen’s, was proposed by N. V. Eniosova (Fig. 2).
In her works, a significant role was attributed to
morphological features, which, from our point of view,
led to many cases of incorrect understanding of the
material.
Due to the fact that the collection of the scabbard
chapes from Gn¸zdovo is not numerous, we did not

aim to create a new universal typology. As a basis
of our classification we used revised and augmented
P. Paulsen’s typology.
The material we had access to was subdivided
into five groups (according to the main ornamental
motif): Gn-I – chapes with a bird motif, Gn-II – chapes
with a motif of combined figures of a human and
a bird, Gn-III – chapes with a quadruped motif, Gn-IV
– chapes with a human figure motif, Gn-V – chapes
having a shamrock on its base that changes into
a vertical rib (Fig. 3).
Unfortunately, the most of the chapes cannot be
dated more precisely than from the middle of the 10th
cent. – until the second half of the 10th cent. One of
them (Gn-V group) was found in a layer dated back to
the end of the 10th – the beginning of the 11th cent.
Obviously, a fair quantity of scabbard chapes
dated from the 10th century, found on the Old Russia’s
territory, have Scandinavian origin and they arrived
there with the scabbards and swords. Undoubtedly,
a part of them could have been produced on the Old
Russia’s territory. This is indicated by a large number
of the types and variants of chapes which do not have
parallels on the territory of Northern Europe (Gn-I.1.2,
Gn-I.1.2, Gn-I.1.3, Gn-III.2, Gn-IV).
Nevertheless, they were made by masters working
in a Scandinavian traditional way who could have been
native Scandinavians. As far as the place of production
is concerned, the settlement in Gn¸zdovo should be
taken into consideration: the production of Scandinavian
jewellery with their characteristic casting technology
got registered there. The production of the scabbard’s
chapes can also indicate a local production of sword’s
scabbards. This suggestion supports A. N. Kirpiènikov’s
opinion about Old Russia’s own production of swords
that started in the second half of the 10th cent.
Translated by Agata Jakima

110

Ñåðãåé Þ. Êàèíîâ

S. Û. Kainov

TRZEWIKI POCHEW MIECZY Z GN¨ZDOVA

Streszczenie
Archeologiczny kompleks osadniczy w Gn¸zdovie jest najwiêkszym zachowanym zespo³em stanowisk z epoki powstawania pañstwa ruskiego, obejmuj¹cym dwa grodziska, do których przylegaj¹ osady
i kilka tysiêcy kurhanów. Badania archeologiczne
kompleksu rozpocz¹³ w 1874 r. M. F. Kuscinski,
a obecnie kontynuuj¹ je ekspedycje archeologiczne
Pañstwowego Uniwersytetu Moskiewskiego im. M. V.
Lomonosova i Pañstwowego Muzeum Historycznego
w Moskwie.
Niniejszy artyku³ poœwiêcony jest gn¸zdovskim
trzewikom pochew mieczy. Do chwili obecnej zebrano
informacje o 22 egzemplarzach trzewików, odkrytych
zarówno w trakcie prac archeologicznych, jak i w rezultacie penetracji kompleksu przy u¿yciu wykrywaczy
metali przez poszukiwaczy skarbów, oraz znajduj¹cych
siê w prywatnych zbiorach.
Trzewikom pochew mieczy „epoki wikingów” poœwiêcono liczne prace, w których omawiano zarówno
pojedyncze znaleziska, jak i zestawy zabytków, pochodz¹cych z danego terytorium. Jednym z najbardziej
aktualnych problemów, pojawiaj¹cym siê w trakcie
ich analizy, jest potrzeba stworzenia nowej klasyfikacji
typologiczno-chronologicznej, ujmuj¹cej ich ró¿norodnoœæ.
Obecnie najbardziej rozpowszechnionym systemem typologicznym jest klasyfikacja stworzona przez
P. Paulsena na podstawie ró¿nic w ornamentyce trzewików (rys. 1). Typologia P. Paulsena sta³a siê podstaw¹ dla klasyfikacji V. Kazakevièiusa dla trzewików
pochodz¹cych z terenów plemion ba³tyjskich, która
by³a z kolei wykorzystana przez A. Janowskiego przy
analizie zabytków tego typu z terenu ziem polskich.
Typologiê opart¹ na rozumowaniu odmiennym
od P. Paulsena zaproponowa³a N. V. Eniosova (rys. 2).
W swojej klasyfikacji badaczka przypisa³a wa¿n¹ rolê
uwzglêdnianiu cech morfologicznych, co, z punktu widzenia autora, doprowadzi³o w wielu przypadkach do
mylnego pojmowania materia³u.

W œwietle stosunkowo nielicznej kolekcji trzewików pochew mieczy, autor niniejszego artyku³u nie
zdecydowa³ siê na stworzenie nowej uniwersalnej typologii, ograniczaj¹c siê jedynie do przegl¹du gn¸zdovskich znalezisk. Zweryfikowana i uzupe³niona typologia P. Paulsena wielokrotnie s³u¿y³a jako podstawa
ich klasyfikacji.
Materia³, którym dysponowa³ autor, w zale¿noœci
od g³ównego motywu ornamentacyjnego, zosta³ rozdzielony na piêæ grup: Gn-I – trzewiki pochew mieczy
z motywem ptaka, Gn-II – trzewiki z motywem po³¹czonych sylwetek cz³owieka oraz ptaka, Gn-III – trzewiki z motywem czworono¿nego zwierzêcia, Gn-IV –
trzewiki z motywem sylwetki ludzkiej, Gn-V – trzewiki
z trójk¹tnym liœciem w podstawie, przechodz¹cym
w pionowe ¿ebro. Jeœli pozwala na to liczba i stan
zachowania znalezisk, autor proponuje podzia³ wewn¹trz grup na typy oraz warianty (rys. 3).
Niew¹tpliwie znaczna liczba trzewików pochew
mieczy z X w. znalezionych na terytorium pañstwa
ruskiego pochodzi ze Skandynawii i nap³ywa³a na terytorium Rusi wraz z pochwami i mieczami. Z pewnoœci¹ czêœæ trzewików mog³a byæ produkowana tak¿e na
terytorium pañstwa ruskiego. Tezê potwierdza szereg
typów i wariantów trzewików, nie posiadaj¹cych ekwiwalentów na terytorium Europy Pó³nocnej (Gn-I.1.2,
Gn-I.1.2, Gn-I.1.3, Gn-III.2, Gn-IV). Niemniej jednak
zosta³y wyprodukowane przez mistrzów pracuj¹cych
wedle skandynawskiej tradycji technologicznej, byæ
mo¿e – przez etnicznych Skandynawów. Miejscem
wyrobu podobnych trzewików pochew mieczy zdecydowanie mog³a byæ tak¿e i gn¸zdovska osada, w której
odnotowano produkcjê ozdób w technologii odlewniczej charakterystycznej dla tradycji skandynawskiej.
Wyrób trzewików mo¿e równie¿ œwiadczyæ o miejscowej produkcji samych pochew. Przypuszczenie to jest
zgodne z opini¹ A. N. Kirpiènikova o w³asnej produkcji mieczy na terytorium Rusi, która zosta³a rozpoczêta
w 2. po³owie X w.
T³umaczy³a Agata JakimaParole chiave correlate